Is­cje­lje­nje:

24sata - - ŽIVOT -

Urav­no­te­ži­te svo­ju ener­gi­ju pu­tem me­di­ta­ci­je, bo­rav­kom u ti­ši­ni. Na­uči­te smi­ri­va­ti svoj um i ta­ko se os­lo­ba­đa­ti men­tal­nog “sme­ća” te mis­li ko­je se ne­pres­ta­no po­nav­lja­ju. vam je ko­ma­dić mi­ra u ko­jem se mo­že­te očis­ti­ti od svih vanj­skih utje­ca­ja i po­ve­za­ti sa so­bom. Tra­ži­te taj ne­uhvat­lji­vi ‘mir uma’? Ta­mjan vas mo­že odves­ti ta­mo. On od­bi­ja i sma­nju­je stres. Tri kra­lja su dje­te­tu Isu­su da­la ta­mjan kao sim­bol bo­žans­tva. Ovo ulje ima moć da vas po­ve­že s Izvo­rom. Ako ste sklo­ni pre­hla­da­ma, bo­lo­vi­ma u tr­bu­hu, ta­mjan ubla­ža­va fi­zič­ku bol i po­ti­če zdrav imu­ni­tet. Utr­ljaj­te ta­mjan u dla­no­ve ili sto­pa­la svo­jih no­gu za tre­nut­ni po­ti­caj ras­po­lo­že­nja. Du­hov­no čiš­će­nje: Va­ga re­gu­li­ra bu­bre­ge, uri­nar­ni trakt, ko­žu, en­do­kri­ni sus­tav i lum­bal­ni dio kra­lješ­ni­ce. Ne­urav­no­te­že­nost: Kad ener­gi­ja Va­ge ni­je u rav­no­te­ži, oso­ba je ili pre­vi­še ovis­na ili se ne da ve­za­ti. Češ­će se jav­lja­ju pro­ble­mi s mje­hu­rom, kao što su in­fek­ci­je, učes­ta­lo mo­kre­nje ili bol u le­đi­ma. Iz­vjes­na je i bol u do­njem di­je­lu le­đa ili osip po ko­ži. Is­cje­lje­nje: Važ­no je na­uči­ti ka­ko os­tva­ri­va­ti kom­pro­mi­se, a ko­ji vas ne ošte­ću­ju. Da­ti i udo­vo­lji­ti dru­gi­ma, ali pri­tom ne za­ki­nu­ti se­be. Ako je pri­sut­na pre­ve­li­ka ovis­nost o ve­zi i dru­gi­ma, po­treb­no je pro­na­ći sna­gu i osje­ćaj neo­vis­nos­ti. VODENJAK DIJETA: Za že­ne ro­đe­ne u zna­ku Vo­de­nja­ka je važ­no odr­ža­va­ti di­je­tu s ma­lo mas­no­ća. Tre­ba­ju se klo­nu­ti bi­lo kak­vog mas­nog me­sa i slat­ki­ša. Nji­ho­va ide­al­na dijeta uklju­ču­je vo­će, po­seb­no ja­bu­ke i agru­me, no ta­ko­đer i su­še­no vo­će. Mu­škar­ci Vo­de­nja­ci bi trebali pres­ta­ti smiš­lja­ti ek­s­cen­trič­ne kom­bi­na­ci­je je­la i u svoj ži­vot vra­ti­ti na­vi­ku kon­zu­mi­ra­nja jed­nos­tav­ne i do­bro sku­ha­ne hra­ne. Je­di­te: ja­bu­ke, na­ran­če, kru­ške, po­vr­će, ku­pus, ce­ler, ku­ku­ruz, mr­k­vu, raj­či­ce, bro­ku­lu, so­ju, jo­gurt, da­tu­lje, smok­ve, češ­njak, đum­bir i pro­te­in­ske šta­pi­će. Iz­bje­ga­vaj­te: ka­vu i ra­fi­ni­ra­ni še­ćer. Ide­al­no ete­rič­no ulje: li­mun Ne­kad se pre­vi­še usre­do­to­ču­je­te na dru­ge lju­de, na stva­ri ko­je vam ni­su od ko­ris­ti. Ete­rič­no ulje li­mu­na po­ti­če va­še do­bro ras­po­lo­že­nje i po­ma­že da se usre­do­to­či­te na po­zi­tiv­ne stva­ri i us­mje­ri­te kons­truk­tiv­no svo­ju ener­gi­ju. Du­bo­ko udah­ni­te, opus­ti­te se i do­pus­ti­te li­mu­nu da vas odve­de do sret­nog mjes­ta. Do­daj­te ete­rič­no ulje u kup­ku ili upo­tri­je­bi­te sok od li­mu­na u ša­li­ci ča­ja ili hlad­nom na­pit­ku ka­ko bi umi­ri­li si­nu­se. Du­hov­no čiš­će­nje: Vodenjak vla­da glež­nje­vi­ma, pot­ko­lje­ni­ca­ma, kr­vo­žil­nim sus­ta­vom. Ne­urav­no­te­že­nost: Stva­ra­ju se ide­je o pro­jek­ti­ma i pos­lo­vi­ma ko­je je nemoguće os­tva­ri­ti. Do­la­zi do uda­lja­va­nja od stvar­nos­ti. Mo­že do­ći do pro­ble­ma s do­njim di­je­lom no­gu, kao i osje­ćaj an­k­si­oz­nos­ti. Is­cje­lje­nje: Ra­di­te stva­ri ko­je vas na­dah­nju­ju i okru­ži­te se lju­di­ma ko­ji vam po­ma­žu da ras­te­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.