ŠKOR­PI­ON

24sata - - ŽIVOT -

DIJETA: Ro­đe­ni pod ovim zna­kom mo­gu u sklo­pu svo­je di­je­te jes­ti sme­đu ri­žu, ze­le­nu sa­la­tu, ce­ler, kli­ce, kras­tav­ce, treš­nje, na­ran­če i li­mu­ne. Mu­ški Škor­pi­oni su obič­no za­okup­lje­ni svo­jim pos­lo­vi­ma, pa zbog to­ga čes­to pre­ska­ču obro­ke. Upra­vo zbog to­ga bi nji­ho­va dijeta tre­ba­la sa­dr­ža­va­ti hra­nu ko­ja se br­zo i la­ko pri­prav­lja. Škor­pi­oni ta­ko­đer vo­le ja­ko za­či­nje­na je­la. Je­di­te: lo­sos, treš­nje, ko­ko­so­vo ulje, ze­le­nu sa­la­tu, po­ri­luk, cvje­ta­ču, luk, rot­k­vi­ce, raj­či­ce, špa­ro­ge, kras­tav­ce, re­pu, grah, le­ća, mas­li­no­vo ulje, kvi­no­ju i ba­de­me. Iz­bje­ga­vaj­te: pu­no­mas­ne pro­izvo­de, sol, slat­ki­še i ra­fi­ni­ra­ni še­ćer. Ide­al­no ete­rič­no ulje: pa­ču­li Ima­te mno­go ener­gi­je, no po­ne­kad ste sklo­ni ići iz kraj­nos­ti u kraj­nost i ući u si­tu­aci­je ko­je vas pre­ko­mjer­no is­crp­lju­ju. Ete­rič­no ulje pa­ču­li­ja mo­že vam i da­ti do­dat­nu ener­gi­ju. Do­daj­te par ka­pi to­plom oblo­gu i na­ne­si­te oblog na če­lo za tre­nut­no opu­šta­nje. Du­hov­no čiš­će­nje: Škor­pi­on vla­da re­pro­duk­tiv­ni­ma sus­ta­vom, spol­nim or­ga­ni­ma, cri­je­vi­ma i sus­ta­vom or­ga­na za iz­lu­či­va­nje. Ne­urav­no­te­že­nost: Pri­su­tan je osje­ćaj za­glav­lje­nos­ti u pro­ble­mu ili čak pre­br­zo do­no­še­nje od­lu­ka. Mo­že se ta­ko­đer ma­ni­fes­ti­ra­ti kao de­pre­si­ja, ma­njak li­bi­da ili pak pre­tje­ra­no ak­tiv­ni li­bi­do. Is­cje­lje­nje: mo­že po­mo­ći me­di­ta­ci­ja, psi­ho­te­ra­pi­ja, pa i uče­nje tan­tre. Pro­vo­đe­nje vre­me­na u bli­zi­ni vo­de do­no­si emo­ci­onal­no opu­šta­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.