DJE­VI­CA

OLJE I VI­TAL­NI­JE: ŠKORPIONE ĆE URAVNOTEŽITI ULJE PA­ČU­LI­JA A RAKOVE ULJE LA­VAN­DE

24sata - - ŽIVOT -

DIJETA: Že­ne Dje­vi­ce tre­ba­ju za­šti­ti­ti svoj osjet­lji­vi pro­bav­ni sus­tav. Za njih je naj­prik­lad­ni­ja dijeta ona ve­ge­ta­ri­jan­ska. I že­ne i mu­škar­ci ovog zna­ka tre­ba­ju pod sva­ku ci­je­nu izbjegavati br­zu hra­nu, pre­tje­ra­ne ko­li­či­ne me­sa, ja­ko za­či­nje­nu hra­nu, mas­no­će te hra­nu ku­ha­nu s pre­vi­še bilj­nih ulja. Je­di­te: voć­ne sa­la­te, smo­ot­hie od špi­na­ta, ba­na­ne i na­ran­če, lis­na­to ze­lje, kli­ce, ju­he, sje­men­ke bun­de­ve, ča­je­ve, müs­li i ba­de­me. Iz­bje­ga­vaj­te: gric­ka­li­ce, ga­zi­ra­ne so­ko­ve i čo­ko­la­du. Ide­al­no ete­rič­no ulje: ka­mi­li­ca Zbog bla­gih se­da­tiv­nih svoj­sta­va ete­rič­no ulje ka­mi­li­ce olak­šat će sta­nja tje­sko­be i za­bri­nu­tos­ti. Ko­ris­ti­te ga ka­ko bis­te us­po­ri­li ži­vot­ni ri­tam i umi­ri­li sr­ce ko­je ‘lu­pa’. Ona ta­ko­đer po­ma­že očis­ti­ti ti­je­lo od štet­nih tok­si­na i sma­nju­je emo­ci­onal­ne po­s­lje­di­ce živ­ča­ne na­pe­tos­ti. Ete­rič­no ulje me­li­se ta­ko­đer će pos­ti­ći slič­ne re­zul­ta­te, pa bis­te mo­gli raz­mis­li­ti o ko­ri­šte­nju ta dva ulja u tan­de­mu. U kup­ku do­daj­te ulje ka­mi­li­ce ili ulij­te par ka­pi u svoj omi­lje­ni šam­pon. Ta­ko­đer mo­že­te po­pi­ti i čaj od ove bilj­ke ka­ko bis­te ot­klo­ni­li pro­bav­ne smet­nje. Du­hov­no čiš­će­nje: Dje­vi­ca vla­da pro­bav­nim sus­ta­vom – cri­je­vi­ma, že­lu­cem, sle­ze­nom. Ne­urav­no­te­že­nost: Jav­lja­ju se pro­bav­ni pro­ble­mi, kons­ti­pa­ci­ja, po­re­me­ća­ji u pre­hra­ni, bo­lo­vi u že­lu­cu, pro­ba­va je sla­bi­ja. Is­cje­lje­nje: Važ­no je na­uči­ti pus­ti­ti i ot­pus­ti­ti ne­ka od očekivanja ko­ji­ma se op­te­re­ću­je­te. Ta­ko­đer je važ­no umi­ri­ti svoj um i shva­ti­ti da je i do­bro do­volj­no do­bro. To je naj­bo­lje uči­ni­ti kroz me­di­ta­ci­ju, bav­lje­nje ne­čim kre­ativ­nim, tje­lo­vjež­bom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.