Du­hov­no čiš­će­nje:

24sata - - ŽIVOT -

te da shva­ti­te ko­ji je naj­bo­lji iz­bor za vas. Ta­ko­đer po­ti­če do­bro zdravlje i sma­nju­je upa­le. Ko­ris­ti­te ulje ča­jev­ca ka­da ste ner­voz­ni, is­crp­lje­ni i do­pus­ti­te si mir­no i ra­ci­onal­no raz­miš­lja­nje ka­da vas obuz­mu emo­ci­je. Do­daj­te ma­lo ulja ča­jev­ca na to­plu, vlaž­nu kr­pu i udah­ni­te pa­ru.

Ri­ba vla­da sto­pa­li­ma, nož­nim pr­sti­ma, lim­f­nim sus­ta­vom i pi­ne­al­nom žli­jez­dom. Ne­urav­no­te­že­nost: Spa­va se pre­vi­še ili pre­ma­lo. Pos­to­ji ten­den­ci­ja bi­je­ga od stvar­nos­ti (al­ko­hol, se­da­ti­vi). Pri­sut­na je pre­ve­li­ka za­bri­nu­tost i hi­po­hon­dri­ja. Is­cje­lje­nje: Ka­ko bis­te urav­no­te­ži­li ener­gi­ju, važ­no je stu­pi­ti u kon­takt sa svo­jim du­hov­nim vod­stvom ili is­tin­skom bi­ti. Me­di­ta­ci­ja je čes­to naj­u­čin­ko­vi­ti­ja. Po­ma­že i ma­sa­ža sto­pa­la ili hip­no­te­ra­pi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.