OTOK VIR - VIŠESTRUKI NA­CI­ONAL­NI TURISTIČKI REKORDER U 2018. GO­DI­NI

Vir do­mi­ni­ra u naj­ma­nje se­dam ka­te­go­ri­ja tu­ris­tič­kog pro­me­ta u Hr­vat­skoj, a re­kord­nu 2018. go­di­nu za­vr­šio je na 7. mjes­tu elit­nih turističkih des­ti­na­ci­ja s 2,5 mi­li­ju­na no­će­nja i 155 ti­su­ća dolazaka

24sata - - PRVA STRANICA -

Proš­la je 2018. go­di­na u tu­riz­mu na oto­ku Vi­ru bi­la re­kord­na i naj­us­pješ­ni­ja do­sad, od­nos­no naj­ma­nje je­da­na­es­ti put uzas­top­no obo­ren je pret­hod­ni re­kord­ni re­zul­tat u os­tva­re­nim tu­ris­tič­kim no­će­nji­ma i do­las­ci­ma. Go­di­na za na­ma ta­ko će os­ta­ti upam­će­na kao ona u ko­joj su sru­še­ni svi turistički re­kor­di: sa 2.526.516 no­će­nja Vir je pr­vi put sru­šio broj­ku od 2,5 mi­li­ju­na, na­kon što je go­di­nu ra­ni­je pr­vi put do­se­gao dva mi­li­ju­na, a s tim je po­dat­kom po­nov­no po­t­vr­dio ka­ko je naj­ja­ča des­ti­na­ci­ja Za­dar­ske žu­pa­ni­je. Ta­ko­đer je Vir po­pra­vio proš­lo­go­diš­nji pla­sman u „top 10“ka­da je bio de­se­ta na­ci­onal­na des­ti­na­ci­ja, a sa­da je na 7. mjes­tu, od­mah na­kon Du­brov­ni­ka, Ro­vi­nja, Po­re­ča, Me­du­li­na, Uma­ga i Spli­ta, dok su iza Vi­ra os­ta­li Za­greb, Ma­li Lo­šinj i de­se­ta Crik­ve­ni­ca. Ka­ko ni­su ras­la sa­mo no­će­nja, ta­ko su i proš­lo­go­diš­nji do­las­ci na otok (155.099) bi­li re­kord­ni te pr­vi put u po­vi­jes­ti unu­tar naj­bo­ljih 40 u Hr­vat­skoj, od­nos­no na 37. mjes­tu. Ta­ko je 2018. bi­la još jed­na tu­ris­tič­ka go­di­na ko­ja je s os­tva­re­nim broj­ka­ma tu­ris­tič­kog pro­me­ta po­nu­di­la vr­hun­ski iz­a­zov u pla­ni­ra­nju slje­de­će se­zo­ne. - Za­do­volj­ni smo os­tva­re­nim re­zul­ta­ti­ma, jer uka­zu­ju na ne­pre­ki­dan rast tu­ris­tič­kog pro­me­ta i kon­ti­nu­ira­ni ra­zvoj des­ti­na­ci­je. Šes­to mjes­to po no­će­nji­ma, ko­je smo ima­li ve­ći dio go­di­ne, iz­mak­nu­lo nam je za sve­ga 14 ti­su­ća no­će­nja, dok nam za mjes­to u top 5 ne­dos­ta­je još 150 ti­su­ća no­će­nja. To nam je cilj za na­red­ni pe­ri­od, bi­ti me­đu naj­bo­ljih pet u Hr­vat­skoj i za­dr­ža­ti tu po­zi­ci­ju - ka­že na­čel­nik Op­ći­ne Vir i pred­sjed­nik vir­skog Tu­ris­tič­kog vi­je­ća Kris­ti­jan Ka­po­vić, ana­li­zi­ra­ju­ći proš­lo­go­diš­nji sta­tis­tič­ki turistički uči­nak. Ni­je u pi­ta­nju sa­mo či­nje­nič­no oba­ra­nje pret­hod­nih sta­tis­tič­kih re­kor­da, već i naj­ve­ći po­rast u no­će­nji­ma i do­las­ci­ma u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj. Ta­ko je na Vi­ru za­bi­lje­že­no 21,6 pos­to vi­še turističkih no­će­nja ne­go la­ni (2.077.786), dok je dru­go­pla­si­ra­ni po ras­tu no­će­nja Split imao 15,9 pos­to vi­še ne­go u 2017., Za­greb je za­bi­lje­žio 10,5 pos­to ras­ta, Ro­vinj 5,3 pos­to, Du­brov­nik 4,5 pos­to itd. Turistički do­las­ci na otok Vir u 2018. go­di­ni za­bi­lje­ži­li su 24,8 pos­to ras­ta u odnosu na lanj­ske po­dat­ke (124.284), što je ta­ko­đer naj­vi­še u Hr­vat­skoj, a Vir tra­di­ci­onal­no ima i naj­ve­ći broj no­će­nja u pro­sje­ku na des­ti­na­ci­ji (16,3), ili osjet­no vi­še od dru­go­pla­si­ra­ne Ma­lin­ske-Du­baš­ni­ce (9,77), Ro­goz­ni­ce (9,00) i Pa­ko­šta­na (8,80). Vir je po­red to­ga šam­pi­on ne­ko­mer­ci­jal­nog tu­riz­ma u ci­je­loj Hr­vat­skoj – ima 1.799.145 os­tva­re­nih no­će­nja u ovoj ka­te­go­ri­ji s naj­ve­ćim na­ci­onal­nim ras­tom od 22,2 pos­to (1.471.871 u 2017. go­di­ni) te naj­ve­ćim ras­tom dolazaka od 31 pos­to. Rekorder je i po ras­tu ko­mer­ci­jal­nog tu­riz­ma: u 2017. go­di­ni imao je u ovoj ka­te­go­ri­ji tu­ris­tič­ke sta­tis­ti­ke 605.925 no­će­nja, a u 2018. go­di­ni čak 727.371 ili 20 pos­to vi­še. Još su vi­še ras­li do­las­ci u

ko­mer­ci­jal­nom tu­riz­mu, pa je u 2018. go­di­ni za­bi­lje­že­no 94.561 turističkih dolazaka u ko­mer­ci­jal­nom smje­šta­ju, ili za 21,1 pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je (78.085). Sa­mo u ovih se­dam na­ve­de­nih ka­te­go­ri­ja, od op­ćeg po­ras­ta dolazaka i no­će­nja, pro­sječ­nih no­će­nja na des­ti­na­ci­ji te po­ras­ta dolazaka i no­će­nja unu­tar ne­ko­mer­ci­jal­nog i ko­mer­ci­jal­nog smje­šta­ja, Vir je uvjer­lji­vi hr­vat­ski šam­pi­on. Dalj­nja ana­li­za struk­tur­nih po­da­ta­ka – po­rast do­ma­ćih tu­ris­ta u do­las­ci­ma i no­će­nji­ma, no­će­nja do­ma­ćih gos­ti­ju, po­rast no­će­nja i dolazaka tu­ris­ta iz Ma­đar­ske, Slo­ve­ni­je i Nje­mač­ke – po­ka­za­la bi još naj­ma­nje pet-šest ka­te­go­ri­ja tu­ris­tič­kog pro­me­ta po ko­ji­ma je otok Vir naj­bo­lja do­ma­ća des­ti­na­ci­ja. Ti­je­kom 2018. go­di­ne Vir su po­sje­ti­li tu­ris­ti iz 80-ak svjet­skih ze­ma­lja, me­đu ko­ji­ma Či­le­an­ci, Taj­lan­đa­ni, Ar­gen­tin­ci, Bra­zil­ci, In­dij­ci, Fin­ci, Is­lan­đa­ni, Ka­zah­s­tan­ci, In­do­ne­ža­ni, Mek­si­kan­ci, Iz­ra­el­ci, Ja­pan­ci, Tu­ni­ža­ni, Es­ton­ci, Ir­ci, Bu­ga­ri i broj­ni dru­gi.

Spek­tak­lom na Sil­ves­tro­vo stav­lje­na je„toč­ka na i“re­kord­ne tu­ris­tič­ke 2018. go­di­ne

Vir­sko lje­to od lip­nja do ruj­na naj­ja­či je es­trad­ni spek­takl u Hr­vat­skoj

Tra­di­cij­ske Ma­ška­re na Vi­ru ne pro­pu­šta­ju se u ve­lja­či

Atrak­tiv­ne jet ski utr­ke naj­bo­ljih europ­skih pi­lo­ta ve­li­ki su turistički adut u ruj­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.