Na­ša eli­ta bez oko­li­ša­nja uni­šta­va dr­žav­nu imo­vi­nu

24sata - - 24 SATA -

Di­rek­tor Dr­žav­ne er­ge­le Đa­ko­vo i Li­pik uzeo je li­pi­can­ca iz ko­njuš­ni­ce pa ga odveo ku­ći za za­ba­vu ma­lom si­nu. Konj je si­na zba­cio, otrg­nuo se i za­vr­šio pod ko­ta­či­ma vla­ka. Je li di­rek­tor unaj­mio ko­nja? Je li pla­tio? Ima li nje­gov sin do­zvo­lu za ja­ha­nje? Di­rek­tor na ta pi­ta­nja ni­je od­go­vo­rio, pa se od­go­vo­ri na­me­ću sa­mi od se­be, zna­mo mi nas... Uop­će, ova tuž­na pri­ča re­pre­zen­ti­ra odnos na­ših po­li­tič­kih ka­dro­va - a di­rek­tor er­ge­le se pri­je pre­uzi­ma­nja duž­nos­ti učla­nio u zna se ko­ju stran­ku pre­ma dr­žav­noj imo­vi­ni. Bo­lje bi­smo proš­li s naj­ez­dom ska­ka­va­ca. Tko bi ih tre­bao kaz­ni­ti za to? Is­ti kao i oni. Dok ne iz­a­đe­mo iz tog ro­to­ra, ne mo­že­mo na­pri­jed.

Čo­por ska­ka­va­ca bo­lje bi ču­vao imo­vi­nu RH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.