Učio 1. stu­de­nog: đe za Bo­žić 2019.

PIŠI KU­ĆI PROPALO U Ca­ri­ni ka­žu da ni­su pri­mi­li po­šilj­ku s na­ve­de­nom oz­na­kom, a u Po­šti da je to oz­na­ka obič­ne po­šilj­ke kak­vi­ma se ne mo­že pra­ti­ti kre­ta­nje NERADNI DA­NI, KAŠNJENJE ZBOG VI­ŠE SILE ILI ZAS­TO­JA U PRO­ME­TU, VRI­JE­ME CA­RI­NJE­NJA...

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Na­ve­de­ni broj za pra­će­nje ne od­go­va­ra za­da­noj for­mi bro­ja ko­ji ko­ris­ti ku­rir­ska služ­ba, kao što je naz­na­če­no u po­ru­ci či­ta­te­lja. Mo­gu­će da je upu­će­na u re­do­vi­toj po­štan­skoj po­šilj­ci pu­tem Hr­vat­ske po­šte - rek­li su nam u Ca­rin­skoj upra­vi. Do­da­li su i da ni­su nad­lež­ni za upi­te o sta­tu­si­ma po­ši­lja­ka. po­ši­lja­te­lja da za­tra­ži in­for­ma­ci­je od ope­ra­te­ra či­ju us­lu­gu je ko­ris­tio pri­li­kom sla­nja po­šilj­ke. Po­ši­lja­telj ima pra­vo i obve­zu oda­bra­ti us­lu­gu ko­ja od­go­va­ra sa­dr­ža­ju, stvar­noj vri­jed­nos­ti zna­če­nju sa­dr­ža­ja po­šilj­ke za ko­ris­ni­ka. U kon­kret­nom slu­ča­ju ri­ječ je o obič­noj pi­smov­noj po­šilj­ci, što se vi­di po oz­na­ci. Obič­ne po­štan­ske po­šilj­ke ni­su po­je­di­nač­no evi­den­ti­ra­ne u sus­ta­vu i ne mo­že se pra­ti­ti nji­ho­vo kre­ta­nje, a pri­ma­telj ni­je du­žan po­t­vr­di­ti da mu je po­šilj­ka uru­če­na. Te­me­ljem aka­ta Svjet­ske po­štan­ske uni­je, ni­je mo­gu­će po­kre­nu­ti po­traž­ni pos­tu­pak te ne pos­to­ji pra­vo na nak­na­du šte­te, ko­ja se mo­že os­tva­ri­ti kad po­ši­lja­telj ko­ris­ti po­štan­sku us­lu­gu pre­po­ru­če­ne po­šilj­ke, pa­ke­ta ili pi­sma s oz­na­če­nom vri­jed­noš­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.