Na da­naš­njoj sjed­ni­ci Vi­je­ća za obra­nu na­čel­nik Glav­nog sto­že­ra iz­vi­jes­tit će dr­žav­ni vrh o pos­tup­ku na­ba­ve voj­nih zra­ko­plo­va, ali i o sta­nju bor­be­nog zra­ko­plov­s­tva uop­će. Na­kon propasti pos­la s Iz­ra­elom nuž­no je na­ći no­vo rje­še­nje.

24sata - - NEWS -

- S ob­zi­rom na po­li­tič­ki kon­sen­zus o za­dr­ža­va­nju spo­sob­nos­ti bor­be­nog zra­ko­plov­s­tva, pred­sjed­ni­ca Gra­bar Ki­ta­ro­vić na­da se da će se pro­ces ob­no­ve bor­be­nog zra­ko­plov­s­tva nas­ta­vi­ti s ci­ljem što br­žeg iz­na­la­že­nja rje­še­nja - pi­še u pri­op­će­nju iz Ure­da pred­sjed­ni­ce pa se nas­tav­lja: - Na nas­ta­vak pro­ce­sa mo­der­ni­za­ci­je Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku obve­zu­ju sta­nje i per­s­pek­ti­ve bor­be­ne teh­ni­ke Hr­vat­skog rat­nog zra­ko­plov­s­tva, a žur­nost u pos­tu­pa­nju uvje­to­va­na je neo­prav­da­nim vi­še­go­diš­njim od­ga­đa­njem od­lu­ke o bu­duć­nos­ti bor­be­nog zra­ko­plov­s­tva i tre­nu­tač­nim sta­njem na­kon re­mon­ta iz 2013. go­di­ne. Ured se za­la­že za žur­nost pos­tup­ka, što upu­ću­je na za­klju­čak ka­ko bi ras­pi­si­va­nje no­vog na­tje­ča­ja bi­lo ma­nje po­želj­na op­ci­ja. Pro­ce­du­ral­no, Vla­da će sad po­ni­šti­ti na­tje­čaj na ko­je­mu su oda­bra­ni iz­ra­el­ski avi­oni, što je naj­br­ži pos­tu­pak, no po­kre­ta­nje no­vog na­tje­ča­ja, pri­kup­lja­nje po­nu­da, upoz­na­va­nje s de­ta­lji­ma i obi­la­zak po­nu­đe­nih eska­dri­la zah­ti­je­va­li bi mno­go vre­me­na. Op­ci­ja “B” je pu­no br­ža - Vla­da bi, u iz­rav­nom do­go­vo­ru s vla­dom zem­lje od ko­je ku­pu­je avi­one, do­go­vo­ri­la po­sao i stvar bi bi­la br­zo i čis­to ri­je­še­na. Voj­ni struč­nja­ci sma­tra­ju da je naj­i­z­vjes­ni­je rje­še­nje kup­nja rab­lje­nih ame­rič­kih avi­ona F-16, naj­pri­je osam ko­ma­da, a on­da s vre­me­nom još če­ti­ri ka­ko bi­smo kom­ple­ti­ra­li eska­dri­lu. Fi­nan­cij­ski, taj bi po­sao bio u ga­ba­ri­ti­ma na­ba­ve

iz­ra­el­skih Ba­ra­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.