Tri ski­ja­ša za­tr­pa­la je la­vi­na, če­t­vr­tog traže

METRI SNIJEGA Mu­škar­ci iz Ba­var­ske nas­tra­da­li su u Aus­tri­ji. Na ne­kim mjes­ti­ma na­pa­da­lo je i do tri me­tra snijega. Sta­nje je i da­lje ja­ko te­ško

24sata - - NEWS -

Na­kon la­vi­ne kraj aus­trij­skog ski­ja­škog re­sor­ta Lech am Ar­l­ber­ga tro­ji­cu nje­mač­kih ski­ja­ša pro­naš­li su mr­tve ti­je­kom no­ći, a četvrti je nes­tao na­kon što su os­ta­li za­tr­pa­ni, obja­vi­la je po­li­ci­ja u ne­dje­lju. Sku­pi­na od če­tvo­ri­ce mu­ška­ra­ca ima­la je po­seb­ne ski­je, ko­je ski­ja­ši­ma omo­gu­ću­ju us­pi­nja­nje i ski­ja­nje niz pa­di­nu, rek­la je po­li­ci­ja u za­pad­noj po­kra­ji­ni Vo­rar­l­ber­gu. Smrt­no stra­da­li ski­ja­ši, po­dri­je­tlom iz Ba­var­ske, pro­na­đe­ni su oko 23 sa­ta u su­bo­tu na­ve­čer na­kon što je su­pru­ga jed­nog ski­ja­ša pri­ja­vi­la nji­hov nes­ta­nak. Bi­li su sta­ri 57, 36 i 32 go­di­ne. Nes­ta­li ski­jaš star je 28 go­di­na i ta­ko­đer je iz juž­ne Nje­mač­ke. Gust sni­jeg po­go­dio je aus­trij­ske Al­pe proš­li tje­dan, zbog če­ga su vlasti obja­vi­le upo­zo­re­nje za la­vi­ne, a gus­ti na­no­si snijega pre­ki­nu­li su pro­met lo­kal­nim ces­ta­ma i pa­ra­li­zi­ra­li jav­ni ži­vot. Voj­ska, va­tro­gas­ci i vo­lon­te­ri po­ma­žu u raš­čiš­ća­va­nju snjež­nih na­no­sa. Voj­ni he­li­kop­te­ri nad­li­je­ću sta­bla ka­ko bi spri­je­či­li da dr­ve­će po­pus­ti pod sni­je­gom te pad­ne na pru­ge ili ces­te. U la­vi­na­ma je u Eu­ro­pi po­gi­nu­lo naj­ma­nje 24 lju­di. Me­te­oro­lo­zi naj­av­lju­ju još snijega. Uz Aus­tri­ju sta­nje je te­ško i u Nje­mač­koj, Švi­car­skoj i Nor­ve­škoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.