Go­to­vi­na će bi­ti iz­me­đu Ko­li i Zo­ki­ja

DŽOKER U na­pe­toj igri za osva­ja­nje Pan­tov­ča­ka ge­ne­ral An­te Go­to­vi­na mo­gao bi pre­vag­nu­ti kao džoker ko­jeg će svi po­zi­va­ti

24sata - - PANORAMA -

An­te Go­to­vi­na mo­gao bi sa svo­jom ka­riz­mom funk­ci­oni­ra­ti kao Mir­ko Mi­očić u hr­vat­skim kvi­zo­vi­ma - kad sve zap­ne, nje­ga će po­zva­ti za rje­še­nje, kao si­gur­nog džo­ke­ra iz ru­ka­va. Do­sad ni­je bi­lo iz­bo­ra na ko­ji­ma pred ge­ne­ra­lom ni­je bio dug red za sli­ka­nje i iz­ra­du sel­fi­eja. U to vri­je­me svi se ne­ka­ko sja­te oko nje­ga, po­ku­ša­va­ju oti­ći s njim na ve­če­ru, obja­vi­ti “se­bić” na Fa­ce­bo­oku. To je pi­ta­nje pres­ti­ža, ne sa­mo obič­nim gra­đa­ni­ma već i po­li­ti­ča­ri­ma. Nji­ma čak i vi­še jer Go­to­vi­na no­si gla­so­ve. S An­tom Go­to­vi­nom sli­kao se i To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, je­di­no valj­da Stje­pan Me­sić ne­ma ni je­dan sel­fie s njim, ali te­ško da bi ga Go­to­vi­na - poz­nat po ši­ri­ni - od­bio. Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić, či­ja kam­pa­nja ula­zi u pe­tu go­di­nu, u ko­lo­vo­zu proš­le go­di­ne obiš­la je nje­go­vo ri­bo­go­ji­li­šte pa na­pi­sa­la odu­šev­ljen sta­tus na Fa­ce­bo­oku: - Po­sje­ti­la sam uz­ga­ja­li­šte tu­na i tvrt­ku za pre­ra­du ri­be u vlas­niš­tvu ge­ne­ra­la u mi­ro­vi­ni An­te Go­to­vi­ne i part­ne­ra Mi­še Man­di­ća. He­roj u ra­tu, na­kon do­bi­ve­ne prav­ne bit­ke i obra­ne dos­to­jans­tva Do­mo­vin­skog ra­ta i dr­ža­ve po­sve­tio se gos­po­dar­stvu i stva­ra­nju no­vih rad­nih mjes­ta te sa­da ima pre­ko 100 za­pos­le­nih. To je Hr­vat­ska! Još pri­je to­ga od­li­ko­va­la je Go­to­vi­nu, kao i ge­ne­ra­la Mar­ka­ča. No Mi­la­no­vi­će­vi za­go­vor­ni­ci sma­tra­ju da će ge­ne­ra­lo­va nak­lo­nost ići na nji­ho­vu stra­nu. Pod­sje­ća­ju ka­ko je HDZ is­po­ru­čio Go­to­vi­nu u Ha­ag, gdje je od­le­žao se­dam go­di­na, da bi tek na kra­ju bio pro­gla­šen ne­vi­nim u mno­go če­mu i za­hva­lju­ju­ći nji­ho­vom za­la­ga­nju, ka­žu do­bro oba­vi­je­šte­ni iz­vo­ri iz vr­ha ta­daš­nje hr­vat­ske po­li­ti­ke. Te­le­gram je svo­je­dob­no obja­vio ši­roj jav­nos­ti ne­poz­nat de­talj o sas­tan­ku ne­kih čla­no­va Mi­la­no­vi­će­ve vla­de s ame­rič­kim duž­nos­ni­ci­ma, u lis­to­pa­du 2012. go­di­ne. Pre­ma tom tek­s­tu, či­ji sa­dr­žaj nit­ko ni­je opo­vrg­nuo, Mi­la­no­vić je naj­a­vio Ame­ri­kan­ci­ma pov­la­če­nje iz Af­ga­nis­ta­na ako se SAD ne za­lo­ži za Go­to­vi­nu. “Ame­rič­ki mi­nis­tar obra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.