OD SEKSA I GOLOTINJE DO KOMUNE

24sata - - SHOW -

Lju­di su u proš­los­ti pos­ta­ja­li poz­na­ti i slav­ni na ra­čun svo­jeg ta­len­ta. Do­la­skom re­ality emi­si­ja to sve pro­mi­je­ni­lo. Odjed­nom je za sla­vu bi­lo do­volj­no po­ja­vi­ti se na te­le­vi­zi­ji. Ali ka­ko is­pli­va­ti u mo­ru kan­di­da­ta? Pa, na­rav­no, skan­da­li­ma. Pu­bli­ka na te­le­vi­zi­ji ne že­li gle­da­ti obič­ne, nor­mal­ne, pris­toj­ne lju­de. To, ka­ko bi rek­li Ame­ri­kan­ci, jed­nos­tav­no ni­je do­bra te­le­vi­zi­ja. Seks, go­lo­ti­nja, sva­đe i pre­va­re sas­toj­ci su pro­vje­re­nog re­cep­ta za što du­lji os­ta­nak u showu i ne­kak­vu ka­ri­je­ru na­kon to­ga. Pa i ako te pu­bli­ka mr­zi, što to ima ve­ze?! Za te­be svi zna­ju, o te­bi se pi­še, ti odjed­nom spa­daš u me­dij­ski pros­tor, mi­sao je vo­di­lja ve­ći­ne kan­di­da­ta. U tre­ćem nas­tav­ku se­ri­ja­la “Mrač­na stra­na re­ality skan­da­la” do­no­si­mo pri­če ka­ko je su­dje­lo­va­nje u showo­vi­ma utje­ca­lo na na­tje­ca­te­lje. Kla­ra Per­ko je, pri­je no što je po­ku­ša­la osvo­ji­ti “Gos­po­di­na Sa­vr­še­nog”, su­dje­lo­va­la u nje­mač­kom showu “Adam i Eva”, u ko­jem se ski­nu­la go­la. Anja Bo­ro­njek u “Lju­bav je na se­lu” sva­đa­la se sa svi­ma zbog Aloj­za Kan­ce­lja­ka. Ta­nja Jo­va­no­vić Ma­tić na­kon afe­re u “Big Brot­he­ru” okre­nu­la se vje­ri, Pa­ola Va­lić Be­kić bi­la je u ko­mu­ni...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.