Is­pro­ba­li smo naj­no­vi­ja vo­zi­la

VRUĆE TE­ME Top 10 naj­si­gur­ni­jih auto­mo­bi­la, HR auto za 2019., Por­s­c­he 911, Se­at Tar­ra­co, Ci­troën C5...

24sata - - SHOPPING -

I ovaj put mak­si­mal­no smo si da­li tru­da i is­tra­ži­li sve naj­vru­će te­me ko­je se ti­ču auto­mo­bi­la u Hr­vat­skoj i svi­je­tu. U no­vom bro­ju ima sve­ga za či­ta­nje - od pred­stav­lja­nja i tes­ti­ra­nja atrak­tiv­nih auto­mo­bi­la, iz­bo­ra za hr­vat­ski auto go­di­ne, vož­nji po vru­ćem emi­rat­skom pi­je­sku, sve do “tes­ta” sa­oni­ca Dje­da Mra­za! Sve je unu­tra, če­ka vas toč­no 100 stra­ni­ca uz­bu­đe­nja, snijega, pi­je­ska, dva ili če­ti­ri ko­ta­ča... Šez­de­set četvrti broj naj­luk­suz­ni­jih auto­mo­bil­skih no­vi­na u Hr­va­ta do­no­si vam sve o no­voj ge­ne­ra­ci­ji Por­s­c­hea 911, ko­ji je pri­je sve­ga mo­der­ni­ji, atrak­tiv­ni­ji i br­ži, a uop­će ne­će ima­ti at­mo­sfer­ske mo­to­re. Do­no­si­mo vam is­kus­tva o to­me ka­ko je po pus­tinj­skom pi­je­sku i uli­ca­ma Abu Dha­bi­ja vo­zi­ti naj­no­vi­ji Au­di e-tron ili po afrič­kom pi­je­sku novi Ci­troën C5 Air­cross. Na eu­rop­skom tlu is­pro­ba­li smo i novi Se­at Tar­ra­co, naj­bo­lji špa­njol­ski auto ikad, te sves­tra­ni Opel Com­bo. Ot­kri­va­mo ko­ji su naj­si­gur­ni­ji auto­mo­bi­li u 2018., a tu je i is­tra­ži­va­nje o to­me ko­je auto­mo­bi­le ku­pu­je­mo. Do­no­si­mo vam i tes­to­ve naj­no­vi­jih auto­mo­bi­la ko­ji su “sle­tje­li” na hr­vat­sko tr­ži­šte. Tes­ti­ra­li smo novi Ford Fo­cus, od­mah na­kon osva­ja­nja pres­tiž­ne ti­tu­le HR auta 2019.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.