SKI SENZACIJA: ZBOG GIPSA JE OD­BIO SAD

NASLJEDNIK IVICE Eli­as Ko­le­ga, ko­jeg tre­ni­ra An­te Kos­te­lić, bio je šes­ti u sla­lo­mu u Adel­bo­de­nu, što je naj­bo­lji re­zul­tat hr­vat­skog ski­ja­nja od od­la­ska Ivice Kos­te­li­ća

24sata - - SPORT -

Poz­na­te li ovog dje­ča­ka? To je Eli­as Ko­le­ga zvan Va­ni­li­ja. Za­jed­no smo iza se­be os­ta­vi­li mno­ga lje­ta na Mlje­tu, mno­ge ki­lo­me­tre po ko­zjim sta­za­ma, a oš­tre sti­je­ne i bal­va­ni za­uz­vrat su os­ta­vi­li ožilj­ke po na­šim no­ga­ma i ru­ka­ma. Dje­čak što je dav­no strp­lji­vo trč­ka­rao iza me­ne pos­ta­de sa­da mo­mak na naš ponos i ve­se­lje. Bra­vo, Va­ni­li­ja!, na­pi­sao je Ivi­ca uz fo­to­gra­fi­ju iz tih vre­me­na. Na tre­nut­ke je dje­lo­va­lo nes­tvar­no. Do­lje, u cilj­noj rav­ni­ni, u onoj me­ća­vi, na mjes­tu na ko­jem sto­je vo­de­ći ski­ja­ši, sta­jao je Eli­as Ko­le­ga (22). Pro­la­zi­li su ski­ja­ši, Gran­ge, Li­ze­ro­ux, Ne­ure­ut­her, Mo­el­gg... No nit­ko ni­je mo­gao ski­nu­ti Eli­asa. Ivi­ca Kos­te­lić te­ško je pro­živ­lja­vao, a na kra­ju je bio po­no­san. Sen­za­ci­ona­lan us­pjeh na­pra­vio je Eli­as Ko­le­ga, uče­nik An­te Ko­se­li­ća. Od si­ječ­nja 2015., kad je Ivi­ca u kom­bi­na­ci­ji u Kit­z­bühe­lu osvo­jio če­t­vr­to mjes­to, ni­ti je­dan hr­vat­ski ski­jaš ni­je bio ova­ko vi­so­ko. A pri­ča je, da stvar bu­de bo­lja, i po­če­la upra­vo s Kos­te­li­ći­ma. Iako je u ko­lo­vo­zu 2017. na­vr­šio 79 go­di­na, An­te Kos­te­lić je od­lu­čio na­pra­vi­ti re­zu­lat s bra­ćom Eli­asom i Sa­mu­elom. - Imao sam mno­go po­nu­da ame­rič­kih sve­uči­li­šta, no kad se po­ja­vi­la mo­guć­nost da mi Gips bu­de tre­ner, sve sam po­nu­de od­bio. Bio sam po­no­san što je me­ne i bra­ta uzeo pod svo­je ka­že Eli­as, ko­ji do­bro pod­no­si An­ti­ne tre­nin­ge. - Ni­je on te­žak, a ni­je ni strog. Tra­ži dis­ci­pli­nu, ali to je u re­du. I ne fi­lo­zo­fi­ra kod teh­ni­ke, ka­že da je tre­ning je­di­ni na­čin da se do­đe do vr­ha. S tim se sla­žem re­kao je Eli­as, ko­ji je s Kos­te­li­ći­ma po­čeo tre­ni­ra­ti lje­ti kad mu je bi­lo sa­mo 12 go­di­na. - Brat i ja go­di­na­ma smo od­la­zi­li k nji­ma lje­ti. Za ski­ja­še ni­je do­volj­no sa­mo ski­ja­ti, lje­ti je ja­ko važ­no ra­di­ti na kon­di­ci­ji, a tre­ni­ra­ti s Ivi­com bio je pri­vi­le­gij - ka­že Eli­as. Na­di­mak je do­bio ta­ko što je­dan kli­nac ni­je mo­gao iz­go­vo­ri­ti Eli­as pa je re­kao - Va­ni­li­ja. I Ivi­ca i An­te iz­nim­no ci­je­ne Eli­asa i Sa­mu­ela, za ko­je su uvje­re­ni da će bi­ti sjaj­ni. - Eli­as je vr­lo na­da­ren, ali i in­te­li­gen­tan, ne sa­mo za ski­ja­nje. Sja­jan je sla­lo­maš, no mo­že bi­ti do­bar i u os­ta­lim dis­ci­pli­na­ma. Sa­mu­el? On je ek­s­tra ta­lent. I da, na Mlje­tu je sru­šio sve mo­je re­kor­de - re­kao nam je Ivi­ca. I kad je osvo­jio pr­ve bo­do­ve u Wen­ge­nu, Ivi­ca je bio uz Eli­asa. - On mi je i ina­če sa­vjet­nik. Ot­krio mi je ne­ke svo­je tri­ko­ve na jed­nom di­je­lu sta­ze i upa­li­lo je - re­kao je Eli­as. Toč­no. Upa­li­lo je. Baš kao što je upa­li­la kom­bi­na­ci­ja Gips - Eli­as - Ivi­ca. Ru­ku na sr­ce, ni­je ni mo­glo dru­ga­či­je...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.