HVALA IM ZA SVAKI OSMIJEH

Dvi­je 14-go­diš­nje pri­ja­te­lji­ce, po­gi­nu­le u pro­met­noj ne­sre­ći kraj Nov­ske, po­ko­pa­li su jed­nu po­kraj dru­ge na grob­lju u Er­du­tu...

24sata - - PRVA STRANICA -

Opra­štam se od pri­ja­te­lji­ce ko­ja je ima­la naj­ljep­ši osmijeh od svih. Ja­ko sam te vo­lje­la i pu­no si mi zna­či­la. Bi­lo mi je dra­go poz­na­va­ti te. Na­dam se da ćeš na­ći svoj mir ta­mo go­re, na­pi­sa­la je u knji­gu sje­ća­nja za Ivu Je­lić, jed­nu od dvi­je dje­voj­ke ko­je su po­gi­nu­le u stra­vič­noj ne­sre­ći kraj Nov­ske, nje­zi­na pri­ja­te­lji­ca iz raz­re­da. Is­pred Os­nov­ne ško­le Dalj sto­ti­ne upa­lje­nih lam­pi­ona, cvi­je­će i dvi­je os­mrt­ni­ce, jed­na za Re­na­tu Hor­vat, a dru­ga za Ivu Je­lić. U pre­dvor­ju ško­le, na sto­lu, bi­le su nji­ho­ve sli­ke i knji­ga sje­ća­nja u ko­ju su broj­ni uče­ni­ci i pro­fe­so­ri os­ta­vi­li svo­je po­ru­ke, opros­tiv­ši se ta­ko za­uvi­jek s nji­ma. - Dra­ga Re­na­ta, uvi­jek ću te se sje­ća­ti kao pla­he, mir­ne i is­kre­ne dje­voj­či­ce ko­ja je uvi­jek bi­la sprem­na po­mo­ći svo­jim pri­ja­te­lji­ma u raz­re­du. Hvala ti za sve, dje­voj­či­ce dra­ga - upi­sao je u knji­gu sje­ća­nja biv­ši Re­na­tin raz­red­nik. Pus­tom ško­lom ho­da­ju sa­mo tuž­ni, u cr­no odje­ve­ni nas­tav­ni­ci, jer već tre­ći dan u ško­li ne­ma nas­ta­ve. U ci­je­loj je op­ći­ni pro­gla­še­na trod­nev­na ža­lost. Dje­voj­či­ce na ko­je je u pe­tak, dok su bi­le na od­mo­ri­štu kraj Nov­ske, na­le­tio ka­mi­on ko­ji je bio iz­van kon­tro­le, po­ko­pa­li su ju­čer u 17 sa­ti u Er­du­tu. Ka­ko su sva­ko­ga da­na Iva i Re­na­ta bi­le za­jed­no, naj­bo­lje pri­ja­te­lji­ce su po­ko­pa­li jed­nu po­red dru­ge. Sve tro­ško­ve po­gre­ba sno­si­la je op­ći­na, a su­sje­di su po­kre­nu­li ak­ci­ju pri­kup­lja­nja nov­ča­ne po­mo­ći za ro­di­te­lje dje­vo­ja­ka. Pod­sje­ti­mo, ka­mi­on se na od­mo­ri­šte iz­me­đu Nov­ske i Oku­ča­na u pe­tak uju­tro ve­li­kom br­zi­nom za­le­tio na par­ki­ra­li­šte na ko­je­mu su dje­ca iz 7. raz­re­da Os­nov­ne ško­le Dalj ula­zi­la u auto­bus i tre­ba­la nas­ta­vi­ti put na mo­re. Iva i Re­na­ta ni­su us­pje­le po­bje­ći, ka­mi­on ih je pre­ga­zio. Još dvi­je dje­voj­ke, 25-go­diš­nja­ki­nja i 26-go­diš­nja­ki­nja, oz­li­je­đe­ne su u na­le­tu ka­mi­ona, a jed­na od njih bi­la je ži­vot­no ugro­že­na. Obje se opo­rav­lja­ju. Po­li­ci­ja je po­t­vr­di­la da je vo­zač ka­mi­ona (59), ko­ji je pre­ga­zio Ivu i Re­na­tu, 20-ak da­na ra­ni­je skri­vio ne­sre­ću. Na­ime, 17. svib­nja ove go­di­ne kraj mjes­ta Re­še­ta­ri na auto­ces­ti A3, na za­us­tav­nom tra­ku, uda­rio je u vo­zi­lo op­hod­nje, a za­tim u dru­go te­ret­no vo­zi­lo. Pro­uz­ro­čio je ma­te­ri­jal­nu šte­tu. Osim to­ga, vo­zač je 24 sa­ta pri­je ne­sre­će kraj Nov­ske, u Žu­pa­nji, za­tra­žio li­ječ­nič­ku po­moć jer je tr­pio ja­ke bo­lo­ve u le­đi­ma. Da­li su mu injek­ci­ju pro­tiv bo­lo­va, na­kon ko­je mu je sa­vje­to­va­no da se mo­ra od­ma­ra­ti. Pres­pa­vao je na od­mo­ri­štu u Žu­pa­nji. Is­tra­ga se sad ši­ri i na vlas­ni­ka tvrt­ke za ko­ju je vo­zač ka­mi­ona vo­zio, pi­še Ju­tar­nji. Na­ime, vlas­nik tvrt­ke tre­bao je na­ći za­mje­nu vo­za­ču ka­mi­ona kad se ovaj ža­lio na bo­lo­ve. (dm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.