Kum iz Me­đu­gor­ja: Stal­no ga ču­va­ju dva tje­lo­hra­ni­te­lja

Zdrav­ko Ma­mić pos­lo­ve vo­di iz her­ce­go­vač­kog ka­fi­ća. Smi­je­te mu pri­ći sa­mo ako po­ka­že pal­cem pre­ma go­re

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­šu: VELIMIR BEGIĆ, MARKO ŠNIDARIĆ, VILIM CVOK, TOMISLAV GABELIĆ NASTAVAK NA SLJEDEĆOJ STRANICI

Ov­dje u BiH kao da sam se po­nov­no ro­dio. Lju­di me to­li­ko vo­le, ne sa­mo da­nas, već ovih go­di­nu da­na. Sa­mo lju­bav, lju­bav. Za­to ka­žem da je BiH mo­ja bu­duć­nost i mo­ja na­da, re­kao je Zdrav­ko Ma­mić na­kon ro­či­šta na sa­ra­jev­skom su­du. Na sud je do­šao na­kon što je od Dr­žav­ne agen­ci­je za is­tra­ge i za­šti­tu do­bio po­ziv na te­me­lju po­tjer­ni­ce iz Hr­vat­ske i oba­vi­jes­ti In­ter­po­la da se na­la­zi na me­đu­na­rod­noj tje­ra­li­ci. Na pi­ta­nje su­ca mis­li li po­bje­ći, Ma­mić je od­go­vo­rio: - Ne pa­da mi na­pa­met! BiH je mo­ja na­da i mo­ja bu­duć­nost. Ne­mam ni­kak­vih pro­ble­ma s ti­me da pre­dam pu­tov­ni­cu. Na kra­ju je pre­dao put­ne is­pra­ve i pu­šten je na slo­bo­du. Do­dao je ka­ko že­li i mo­že ra­di­ti, no da ga za­sad financira brat, ne pre­ci­zi­rav­ši ko­ji brat, Stoj­ko ili Zo­ran, ko­ji se ne­dav­no vra­tio na mjes­to sport­skog di­rek­to­ra u Di­na­mo, ko­ji je ta­ko­đer u dru­goj Usko­ko­voj op­tuž­ni­ci, sa Zdrav­kom i još pe­to­ri­com okriv­lje­ni­ka, zbog sum­nje da su u sklo­pu zlo­či­nač­kog udru­že­nja Di­na­mo ošte­ti­li za oko 200 mi­li­ju­na ku­na.

SUD JE ODLUČIVAO O PRITVORU

Sa­ra­jev­ski sud ni­je odlučivao o iz­ru­če­nju, jer zah­tjev za iz­ru­če­njem iz Hr­vat­ske još ni­je ni sti­gao, ne­go je odlučivao o pritvoru te­me­ljem In­ter­po­lo­ve tje­ra­li­ce. Sud je od­bio pri­jed­log da se Ma­mi­ću odre­di pri­tvor, a obra­na je pred­lo­ži­la mje­re za­bra­ne, što je sud uva­žio. Ma­mi­ću su odu­ze­li sve put­ne is­pra­ve ko­je mu je iz­da­la Hr­vat­ska, ali i BiH, za­bra­ni­li su mu iz­da­va­nje no­vih put­nih is­pra­va i pre­la­zak gra­ni­ce BiH s osob­nom. Jed­nom tjed­no mo­ra se jav­lja­ti nad­lež­noj po­li­cij­skoj pos­ta­ji u Či­tlu­ku od 10 do 14 sa­ti. U slu­ča­ju da pre­kr­ši mje­re za­bra­ne, ko­je mo­gu tra­ja­ti naj­du­lje 40 da­na, do mol­be za iz­ru­če­nje, mo­gu ga pre­ba­ci­ti u ek­s­tra­di­cij­ski pri­tvor. Sud­ski pos­tu­pak o iz­ru­če­nju pro­vest će se čim iz Hr­vat­ske stig­ne zah­tjev mi­nis­tra pra­vo­su­đa Dra­že­na Boš­nja­ko­vi­ća. Na­kon to­ga oči­to­vat će se vlas­ti BiH. Slje­de­ći ko­rak je odre­đi­va­nje ras­pra­ve pred Su­dom BiH o me­ri­tu­mu zah­tje­va hr­vat­skih vlas­ti za iz­ru­če­njem na te­me­lju kaz­ne­nog pro­ce­sa ko­ji se vo­di pred Žu­pa­nij­skim su­dom u Osi­je­ku. - U tim op­tuž­ni­ca­ma ne mo­že­te pro­či­ta­ti da sam ošte­tio dr­žav­ni pro­ra­čun ili uta­jio po­rez ni za jed­nu li­pu. Ni Di­na­mo ni­je na­pi­sao da se osje­ća ošte­će­nim. Hr­vat­ski re­žim mi se na­va­lio na le­đa, že­li me se eli­mi­ni­ra­ti iz sport­skog, čak i fi­zič­kog ži­vo­ta. Bos­na i Her­ce­go­vi­na je mo­ja na­da, hvala što me tre­ti­ra­ju kao čo­vje­ka, su­prot­no ono­me u do­mo­vi­ni re­kao je Ma­mić do­dav­ši ka­ko su to za nje­ga stres­ne fa­ze.

‘NE ŽELIM DA MI SUDE U OSI­JE­KU’

- Mo­ji od­vjet­ni­ci su me uvje­ra­va­li da ne­ma šan­se da se po­t­vr­di op­tuž­ni­ca, ali vi­di­te da se su­prot­ni pro­ce­si odvi­ja­ju u Hr­vat­skoj. U po­ne­dje­ljak sam htio iz­a­ći s po­da­ci­ma ko­ji bi uz­dr­ma­li Hr­vat­sku. Ali moj od­vjet­nik me upo­zo­rio da bih ti­me na­šte­tio i se­bi. Moj cilj je da su­đe­nje ne bu­de u Osi­je­ku, ko­ji su hr­vat­ske služ­be uci­je­ni­le - do­dao je Ma­mić na­kon ro­či­šta. Nje­go­vi od­vjet­ni­ci tvr­de ka­ko mu u sa­daš­njim okol­nos­ti­ma u Hr­vat­skoj ni­je omo­gu­će­no pra­ved­no su­đe­nje. - Go­to­vo 90 pos­to dje­la ko­ja na­vo­de u op­tuž­ni­ci da­ti­ra­ju pri­je pot­pi­sa­nog spo­ra­zu­ma BiH i Hr­vat­ske - na­vo­de Ma­mi­će­vi od­vjet­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.