HNS-ov­ci su po­di­je­li­li nov­ce una­toč va­že­ćem za­ko­nu

24sata - - NEWS -

Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez za­ta­jio je ka­ko je us­pjeh na­ših no­go­me­ta­ša na Svjet­skom pr­vens­tvu na­pu­nio dže­po­ve mno­gim sret­ni­ci­ma. Da me­đu oni­ma ko­ji su do­bi­li 200 ti­su­ća ku­na ni­su bi­la tri na­čel­ni­ka op­ći­ne ko­ji su pri­hod mo­ra­li pri­ja­vi­ti, uz to sva tri ha­de­ze­ov­ca, ni­kad to ne bi­smo ni saz­na­li. Oni kao po­li­ti­ča­ri mo­ra­ju bi­ti vo­lon­te­ri, a uze­li su go­lem iz­nos na­gra­de, iako to ne smi­ju. Sad bi mo­gli bi­ti kaž­nje­ni s 40.000 ku­na. I to ako Po­vje­rens­tvo bu­de stro­go i na­met­ne svo­ju vo­lju. Ko­ja je po­ru­ka pri­če? Pa to da se kod nas kr­še­nje za­ko­na is­pla­ti, do­volj­no da se mno­gi odva­že na ri­zik. U dže­pu će im os­ta­ti 160.000...

Ima se, mo­že se - di­je­li se ša­kom i ka­pom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.