U dr­ža­vi je sve vi­še ži­vih zi­do­va, ali sve ma­nje zi­da­ra

24sata - - NEWS -

Već go­di­na­ma Hr­vat­ska ne­ma cje­va­ra. Ne­dos­ta­je nam 3200 te­sa­ra, 2200 zi­da­ra, 250 fa­sa­de­ra. To zna­či da će ci­je­ne nji­ho­vih us­lu­ga bi­ti sve ve­će, da će ih bi­ti sve te­že na­ći i da će se mno­ge dje­lat­nos­ti, tvrt­ke i po­je­din­ci, a i država u cje­li­ni, na­ći u ne­vo­lji. Vla­da i mi­nis­tar­stvo mo­ra­ju na­ći rje­še­nje za taj pro­blem. I me­đu uče­ni­ci­ma je očit jak ne­dos­ta­tak mo­ti­va za upis u ove za­na­te. Prek­va­li­fi­ka­ci­ja, uvoz rad­ne sna­ge, sti­pen­di­je, do­dat­ne po­god­nos­ti - sve to tre­ba raz­mo­tri­ti jer se br­zo uru­ša­va­mo. Pri­je 15 go­di­na Hr­vat­ska je sa­ma mo­gla sa­gra­di­ti Pe­lje­ški most, a sad ni pri­laz­ne ces­te ne mo­že­mo na­pra­vi­ti u ro­ku. To tre­ba bi­ti u fo­ku­su di­sku­si­je, a ne ra­to­vi oko po­vi­jes­nih pi­ta­nja ko­je gu­bi­mo čim ih ot­poč­ne­mo.

Ho­će li nam ove pos­lo­ve ra­di­ti sa­mo stran­ci?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.