SVAKO JUTRO BU­DE SE UZ NOVU IMOVINU

24sata - - NEWS -

Uo­bi­ča­je­no je da kad se po­li­ti­ča­ri uju­tro pro­bu­de iz­ne­na­de što su svo­jim tru­dom za­ra­di­li. Ta­ko uju­tro mi­nis­tri­ci Ga­bri­je­li Ža­lac u dvo­ri­štu osva­ne naj­no­vi­ji Mer­ce­des. Mi­nis­tru imo­vi­ne Ma­ri­ću ne­ka tvrt­ka pro­da vi­lu pr­vi red do mo­ra od 243 kva­dra­ta. Jer nit­ko dru­gi ni­je htio tu vi­lu ku­pi­ti. I ta­ko se mo­že na­bra­ja­ti go­to­vo une­do­gled ko­li­ko imo­vi­ne ima­ju za­hva­lju­ju­ći tru­du i ra­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.