Ma daj, sa­krij me, ni­sam još spre­man za fo­to­gra­fi­ra­nje

24sata - - NEWS -

Mla­dun­če ra­ku­na za­lu­ta­lo je na obi­telj­sko ima­nje. Ima­lo je sre­će i na­le­tje­lo na do­bre lju­de ko­ji su ga, ona­ko de­hi­dri­ra­nog i iz­glad­nje­log, od­lič­no zbri­nu­li. Sad je već dos­ta oja­čao, sa­mo je još ma­lo sra­me­ž­ljiv. Struč­nja­ci za ugro­že­ne ži­vo­ti­nje usko­ro će ga pre­uze­ti. (im)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.