Idi­ote, bu­da­lo, kre­te­nu, vi­kao je Zdrav­ko Ma­mić pre­ma fo­to­re­por­te­ru. Pos­lao je i za­šti­ta­ra da uk­lo­ni “smet­nju”. - Ne­moj ga tu­ći - do­ba­cio mu je Zdrav­ko.

24sata - - NEWS -

Bi­lo je to u Me­đu­gor­ju is­pred Vil­le Re­gi­ne, u ko­joj već go­di­nu da­na sta­nu­je biv­ši sa­vjet­nik i gaz­da Di­na­ma. Iz auto­mo­bi­la je iz­a­šao u dre­su “mo­drih”, ner­vo­zan, vje­ro­jat­no zbog od­la­ska u Sa­ra­je­vo i od­lu­ke o iz­ru­če­nju Hr­vat­skoj. Pri­ći mu bez do­zvo­le ne mo­že nit­ko. Uz nje­ga su stal­no mi­ni­mal­no dva tje­lo­hra­ni­te­lja i vo­zač. Uglav­nom se dr­ži uobi­ča­je­nog ras­po­re­da, a ka­mo ide i kad te gdje će sjes­ti, uvi­jek je do­bro pro­miš­lje­no. U ka­fi­ću ni­kom ne­će okre­nu­ti le­đa, uvi­jek sje­di le­đi­ma uza zid, a stol do nje­ga su “smje­šte­ni” za­šti­ta­ri. Že­li­te li Ma­mi­ću pris­tu­pi­ti, pr­vo mo­ra­te do­ći do tje­lo­hra­ni­te­lja, je­dan od njih po­tom od­la­zi svo­jem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.