Sin mi fa­li sve ove go­di­ne. Uvi­jek mi je u mis­li­ma. Od nje­ga sa­mo sli­ka na zi­du, gle­dam je i pla­čem. Za­miš­ljam da raz­go­va­ram s njim.

24sata - - NEWS -

‘Gdje si, ne­ma te, sad mo­ram tu sa­ma bi­ti’, ko­rim ga. Ne­ma da­na da mu bar ne­što ne ka­žem. To mi je bar ne­ka utje­ha. Sto­ti­nu sam pu­ta rek­la: ‘Da mi bar do­đeš, od­mah bih umr­la sa­mo da te još jed­nom vi­dim, oči­ju pu­nih tu­ge po­vje­ri­la nam je Ja­ga Kru­ho­be­rec (85) iz Ce­ri­ća. Za si­nom Ivi­com, ta­da 23-go­diš­njim mla­di­ćem, tra­ga od lis­to­pa­da 1991. go­di­ne. Pri­ča ove pre­tuž­ne maj­ke sa­mo je jed­na od 46 po­tres­nih pri­ča u dru­goj knji­zi “Nes­ta­li u Do­mo­vin­skom ra­tu”. Osim čla­no­va obi­te­lji nes­ta­lih, da­naš­njoj pro­mo­ci­ji knji­ge u ma­loj dvo­ra­ni za­gre­bač­kog Hr­vat­sko­ga glaz­be­nog za­vo­da na­zo­čit će i hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.