Ne­ka vam uđe u na­vi­ku! Ci­je­ne su dras­tič­no pa­le...

24sata - - NEWS -

Li­tra euro­su­pe­ra 95 sto­ji 9,69, a li­tra euro­di­ze­la je 9,27 ku­na. Ova­ko ni­ske ci­je­ne go­ri­va ni­smo vi­dje­li još od 2015. go­di­ne. Ko­lin­da je tad po­bi­je­di­la Jo­si­po­vi­ća, Ka­ra­mar­ko se za­de­rao “Ima­mo pre­eeed­sjed­ni­cu”, Most je osvo­jio ne­po­nov­lji­vih 19 sa­bor­skih man­da­ta, Ban­dić je pr­vi put uhi­ćen, a Zo­ran Mi­la­no­vić je opa­lio me­tak iz “pi­što­le”. S tim nas raz­dob­ljem da­nas di­je­le sa­mo sje­ća­nja i - ci­je­ne go­ri­va. A one bi usko­ro opet mo­gle kre­nu­ti na­go­re. - Ne bih se usu­dio prog­no­zi­ra­ti ci­je­ne go­ri­va - ka­že Tin Ba­šić, vlas­nik por­ta­la ci­je­ne­go­ri­va.in­fo. Raz­log za po­vi­še­nje ci­je­na Ba­šić dje­lo­mič­no vi­di i u ame­rič­ko-ki­ne­skom tr­go­vin­skom ra­tu. Dr. sc. Igor De­ka­nić sa Za­vo­da za naf­t­no in­že­njer­stvo sma­tra da je ci­je­na pa­la jer se, iz­me­đu os­ta­log, zbog sma­nje­nja gos­po­dar­skog ras­ta, ali i do­go­vo­ra o ogra­ni­če­nju pro­izvod­nje, sma­nji­la po­traž­nja za naf­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.