Član upra­ve HEP-a ne osje­ća se kri­vim

24sata - - NEWS -

U uto­rak je na is­pi­ti­va­nje zbog tra­ge­di­je u du­bro­vač­koj hi­dro­elek­tra­ni Plat kod dr­žav­nog od­vjet­ni­ka do­ve­den i član upra­ve HEP-a Ni­ko­la Ru­ka­vi­na na­kon što je bio kod pri­tvor­skog nad­zor­ni­ka. On je pod is­tra­gom zbog “za­po­vjed­ne od­go­vor­nos­ti” ko­ja pro­iz­la­zi iz či­nje­ni­ce da je do pri­je dvi­je go­di­ne bio di­rek­tor HEP-Pro­izvod­nje. Pet mje­se­ci na­kon što su tri rad­ni­ka po­gi­nu­la u hi­dro­elek­tra­ni 10. si­ječ­nja, po­li­ci­ja je u po­ne­dje­ljak pri­ve­la osam lju­di. Uhi­će­ni­ci su s raz­nih po­zi­ci­ja u HEP-u, od vo­de­ćih lju­di HE Du­brov­nik do vo­de­ćih u HEP-u. Me­đu nji­ma su i struč­nja­ci ko­ji su ra­di­li na pro­jek­tu re­kons­truk­ci­je hi­dro­elek­tra­ne. Od­vjet­nik Kre­ši­mir Ška­ri­ca iz­ja­vio je u uto­rak u Du­brov­ni­ku da je nje­gov bra­nje­nik Ni­ko­la Ru­ka­vi­na ak­tiv­no iz­no­sio obra­nu na dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu, do­da­ju­ći ka­ko se Ru­ka­vi­na, ko­je­mu je žao zbog tra­ge­di­je, ne osje­ća od­go­vor­nim. Pod­sje­tio je da je Ru­ka­vi­na je­dan od ri­jet­kih ko­ji je bio na spro­vo­du rad­ni­ka i po­mo­gao da se obi­te­lji stra­da­lih pri­mar­no obe­šte­ti. Kaz­ne­no će pri­ja­vi­ti i os­ta­le osum­nji­če­ne, a bra­nit će se sa slo­bo­de. (tob)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.