Hvala im! Po­mor­ci su nam opre­mi­li ško­lu...

NABAVILI IM TABLETE Pe­te­ro đa­ka po­druč­ne ško­le u Ka­šte­lu Že­gar­skom u oko­li­ci Obrov­ca već se slu­ži opre­mom ko­ju im je do­ni­ra­la Po­mor­ska ško­la u Za­dru od vlas­ti­tih pri­ho­da

24sata - - NEWS -

Pe­te­ro uče­ni­ka po­druč­ne ško­le Že­gar u mjes­tu Ka­štel Že­gar­ski, u sr­cu Bu­ko­vi­ce, ovih se da­na ne ve­se­le sa­mo kra­ju škol­ske go­di­ne. Ovoj ma­loj ško­li u oko­li­ci Obrov­ca ne­dav­no je sti­gla vri­jed­na do­na­ci­ja Po­mor­ske ško­le u Za­dru - pet ta­ble­ta i kom­pju­tor za uči­te­lji­cu, s ko­jim će bi­ti umre­že­ni, te la­ser­ski prin­ter. - Po­mor­ska ško­la i Svet­ko Per­ko­vić su ču­do. Ra­zvi­li su biz­nis i čes­to po­ma­žu, dra­go mi je da su po­mo­gli i na­šoj ško­li i uče­ni­ci­ma. Od sr­ca im hvala - ka­že nam uči­te­lji­ca Ma­ri­ja­na Pej­či­no­vić. Nje­zin sin ide u Po­mor­sku ško­lu, a ona je i čla­ni­ca ta­moš­njeg škol­skog od­bo­ra. Kad se pru­ži­la pri­li­ka, spo­me­nu­la je do­na­ci­ju ko­ja bi im pu­no po­mo­gla, a ne­ko­li­ko mje­se­ci kas­ni­je ta­ble­ti su već bi­li u dje­čjim ru­ka­ma. - Ta­ble­ti su nam su­per - ka­že Ni­ko­la, ko­ji pu­tu­je iz 20 km uda­lje­no­ga Go­lu­bi­ća. On i La­na od je­se­ni kre­ću u ško­lu u Obrov­cu, a u Že­gar do­la­ze dva no­va pr­va­ši­ća, ko­ji će se pri­dru­ži­ti Lu­ki, Mar­ti i An­đe­li. Ovo ni­je pr­va do­na­ci­ja za­dar­skih “po­mo­ra­ca”. Po­ma­ga­nje za­jed­ni­ci kons­tan­ta je nji­ho­va pos­to­ja­nja, a no­ve do­na­ci­je već su u pla­nu. - To je na­še ula­ga­nje u bu­duć­nost. Ne­ka od ove dje­ce su­tra će bi­ti uče­ni­ci na­še ško­le - ka­že Svet­ko Per­ko­vić, rav­na­telj, ko­je­mu je i da­nas te­ško pro­ći Ka­le­lar­gom a da se ne ja­vi de­se­ci­ma biv­ših i sa­daš­njih uče­ni­ka, pro­fe­so­ri­ma, ro­di­te­lji­ma .... Po­mor­ska ško­la u pro­tek­loj ka­len­dar­skoj go­di­ni ima­la je pri­ho­de od 25 mi­li­ju­na ku­na. Po­da­tak je im­pre­si­van i ni­je pao s ne­ba, iza nje­ga sto­je du­go­roč­no pla­ni­ra­nje i trud dje­lat­ni­ka ško­le. Sve je po­če­lo te­ča­je­vi­ma za po­mor­ce i obu­kom za rad na ra­ču­na­lu. Dvi­je ure­đe­ne škol­ske pros­to­ri­je ko­ris­te za iz­najm­lji­va­nje za raz­ne pro­gra­me, od te­ča­ja jo­ge do obu­ke obra­de zla­ta, i to im je sta­lan iz­vor pri­ho­da. Naj­ve­ći dio pri­ho­da ipak do­la­zi od plat­for­me za po­sre­do­va­nje uče­ni­ka u za­poš­lja­va­nju, od­nos­no po­vre­me­nim pos­lo­vi­ma. U pro­gra­mu je 1600 uče­ni­ka iz ci­je­le Za­dar­ske žu­pa­ni­je, a do­sad je iza pro­jek­ta oko 6000 ugo­vo­ra. Od 25 mi­li­ju­na, 23 mi­li­ju­na su nji­ho­ve pla­će, a ško­la do­bi­va 10 pos­to iz­no­sa ugo­vo­ra. Taj no­vac dis­per­zi­ra­ju na raz­ne do­na­ci­je, ali i na po­bolj­ša­nje kva­li­te­te sa­me ško­le. Ško­la je, pri­mje­ri­ce, po­mo­gla i Edi Fan­te­li da ku­pi kom­bi neo­p­ho­dan za tre­ni­ra­nje bu­du­ćim svjet­skim pr­va­ci­ma, Ši­mi i Mi­ho­vi­lu Fan­te­li te Igo­ru Ma­re­ni­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.