ZA RAS­PRA­VE NA SU­DU JE BOLESTAN, A PU­TU­JE U BIH

SNIMKE USKOKA Vla­do Ra­jić, op­tu­žen za di­la­nje taj­ni iz is­tra­ga u BiH je bio 30 pu­ta u go­di­nu­da­na

24sata - - NEWS -

Vla­do Ra­jić, pr­vo­op­tu­že­ni u pos­tup­ku pro­tiv ko­rum­pi­ra­nih po­li­ca­ja­ca, pos­lov­nih lju­di i lju­di iz krim mi­ljea, u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na naj­ma­nje 30 pu­ta na­pu­štao je zem­lju i autom pre­la­zio gra­ni­cu s BiH. Na su­du u Za­gre­bu se ni­je po­jav­lji­vao prav­da­ju­ći se bo­leš­ću, ut­vr­di­li su is­tra­ži­te­lji. Vje­štak Da­vor Du­van­čić ju­čer je po­t­vr­dio da je Ra­jić zbog pro­ble­ma s kra­ljež­ni­com nes­po­so­ban za su­đe­nje i da ba­rem još če­ti­ri mje­se­ca ne­će mo­ći do­ći na sud ni pra­ti­ti glav­nu ras­pra­vu. U svom na­la­zu na­pi­sao je ka­ko se Ra­ji­ću zdrav­s­tve­no sta­nje u po­s­ljed­nje vri­je­me čak i po­gor­ša­lo. Do or­di­na­ci­je je pri­je ne­ko­li­ko da­na do­šao u inva­lid­skim ko­li­ci­ma, na­bra­jao je vje­štak Ra­ji­će­ve zdrav­s­tve­ne pro­ble­me. Po­tom je u sud­ni­ci us­li­je­dio šok. USKOK je sud­skom vi­je­ću pre­zen­ti­rao ka­ko je od 2018. u ne­ko­li­ko na­vra­ta tra­žio od po­li­ci­je da taj­no nad­zi­re Ra­ji­ća. Taj­ni nad­zor na­lo­žen je zbog sum­nji u ono što ci­je­lo vri­je­me tvr­di vje­štak Du­van­čić. Po­li­caj­ci ko­ji su pra­ti­li Ra­ji­ća ut­vr­di­li su da je od 21. lip­nja 2018. do 16. lip­nja 2019. 30-ak pu­ta od­la­zio u BiH te da je ba­rem 16 pu­ta na ta pu­to­va­nja išao sam, od­nos­no vo­zio je svoj auto. Sud­sko vi­je­će Žu­pa­nij­skog su­da u Za­gre­bu je na­kon Usko­ko­ve ‘bom­be’ pred­lo­ži­lo raz­dva­ja­nje sud­skog pos­tup­ka u od­no­su na Ra­ji­ća, no USKOK ni nje­go­va obra­na ni­su se s tim slo­ži­li. To bi, da je pri­hva­će­no, zna­či­lo da bi se pro­tiv os­ta­lih okriv­lje­ni­ka pro­ces ko­nač­no nas­ta­vio, dok bi se Ra­ji­ću, ka­da pos­ta­ne ras­prav­no spo­so­ban, su­di­lo za­seb­no. (vc)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.