ZBOG KRE TUZBE I N

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Su­tra nas­tu­pa zas­ta­ra za po­tra­ži­va­nje pre­pla­će­ne ka­ma­te za kre­di­te po­dig­nu­te u švi­car­skim fran­ci­ma. No tko ne pod­ne­se od­mah tuž­bu, mo­ći će to uči­ni­ti i kas­ni­je, ali vri­je­dit će kra­ći zas­tar­ni rok za pre­pla­će­nu ka­ma­tu. Na to je upo­zo­rio De­nis Sma­jo, su­rad­nik Udru­ge Po­tro­šač, ko­ja je po­dig­nu­la ko­lek­tiv­nu tuž­bu za kre­di­te u švi­car­skim fran­ci­ma. Sma­jo na­po­mi­nje da u kas­ni­jim tuž­ba­ma ne­će vri­je­di­ti pro­du­lje­ni rok zas­ta­re ko­ji su do­bi­li za­hva­lju­ju­ći ko­lek­tiv­noj tuž­bi. - Tko u če­t­vr­tak do po­no­ći pod­ne­se tuž­bu, za nje­ga ne­ma prak­tič­ki zas­ta­re u po­tra­ži­va­nju pre­pla­će­nih ka­ma­ta. Ako po­tro­šač ko­ji je po­dig­nuo kre­dit u švi­car­skim fran­ci­ma 2007. do su­tra pod­ne­se tuž­bu, mo­že tra­ži­ti da mu ban­ka vra­ti pre­pla­će­ne ka­ma­te od pr­vog da­na po­di­za­nja kre­di­ta. Ali ako net­ko tuž­bu pod­ne­se pre­ko­su­tra ili kas­ni­je, za nje­ga vri­je­di op­ći rok zas­ta­re od pet go­di­na objaš­nja­va Sma­jo. To zna­či da će po­tro­šač mo­ći tra­ži­ti po­vrat sa­mo ka­ma­ta ko­je je pre­pla­tio u po­s­ljed­njih pet go­di­na, a ne od tre­nut­ka po­di­za­nja kre­di­ta. Iako nam je Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa od­go­vo­ri­lo da je do pr­vih pet da­na lip­nja tuž­bu pod­ni­je­lo 2466 lju­di, zas­tup­nik Go­ran Alek­sić to de­man­ti­ra. On tvr­di da je ban­ke tu­ži­lo vi­še od 20.000 ko­ris­ni­ka kre­di­ta. - Tko još su­tra pod­ne­se tuž­bu, mo­že tra­ži­ti i po­vrat nov­ca za to što mu je ban­ka even­tu­al­no na­pla­ti­la iz­da­va­nje do­ku­men­ta­ci­je ko­ja je po­treb­na za tuž­bu - po­jaš­nja­va zas­tup­nik Alek­sić. Ka­že ka­ko je jed­na ban­ka od­bi­ja­la iz­da­ti do­ku­men­te kli­jen­ti­ci pa joj je Agen­ci­ja za za­šti­tu po­da­ta­ka (AZOP) na­lo­ži­la da to uči­ni. - U od­lu­ci AZOP-a sto­ji i da ban­ka ne smije na­pla­ti­ti iz­da­va­nje do­ku­me­na­ta pa to vri­je­di i za sve os­ta­le ban­ke. Do­bi­li smo in­for­ma­ci­je da su ne­ke na­pla­ći­va­le do­ku­men­ta­ci­ju i po ne­ko­li­ko sto­ti­na ku­na. Tuž­bom se mo­že tra­ži­ti i taj no­vac - ka­že Go­ran Alek­sić. Ne­ko­li­ko od­vjet­ni­ka nam je po­t­vr­di­lo ka­ko je dio po­tro­ša­ča pri­kup­ljao do­ku­men­ta­ci­ju za tuž­bu u po­s­ljed­nji tren. Bi­lo je slu­ča­je­va da su ban­ke s ti­me odu­gov­la­či­le ili ni­su sla­le pot­pu­nu do­ku­men­ta­ci­ju. Ali Alek­sić ka­že da se tuž­ba mo­že do su­tra pod­ni­je­ti i ako net­ko ne­ma svu do­ku­men­ta­ci­ju. - Po­tro­šač mo­že pod­ni­je­ti stup­nje­vi­tu tuž­bu bez iz­ra­ču­na pret­pla­te. U tom slu­ča­ju iz­ra­čun će se ra­di­ti ti­je­kom su­đe­nja, kad sud za­tra­ži od ban­ke do­ku­men­ta­ci­ju - ka­že Alek­sić. No za­gre­bač­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.