DITA U FRAN­CI­MA AKON 13. LIP­NJA 2466

ZAS­TA­RA OD SU­TRA Tko još da­nas tu­ži ban­ku, mo­že tra­ži­ti po­vrat pre­pla­će­ne ka­ma­te od da­na kad je po­di­gao kre­dit. Pos­li­je će ga mo­ći tra­ži­ti sa­mo za po­s­ljed­njih pet go­di­na

24sata - - JA, POTROŠAČ -

od­vjet­ni­ca Ni­co­le Kwi­at­kow­ski upo­zo­ra­va: - Pi­ta­nje je ka­ko će su­do­vi re­agi­ra­ti i ho­će li to uva­ži­ti. Mo­gu­će da se pod­ne­se i tuž­ba bez ikak­vog iz­ra­ču­na ako net­ko ni­je do­bio do­ku­men­ta­ci­ju. Ali on­da tre­ba i do­ka­za­ti da je net­ko ni­je mo­gao do­bi­ti. Upo­zo­ri­la je na mo­guć­nost da se ti­je­kom su­đe­nja ut­vr­di ka­ko je net­ko pla­tio vi­še ka­ma­ta ne­go što je tra­žio tuž­bom. - Ali tad ne­će mo­ći do­bi­ti taj vi­ši iz­nos, ne­go sa­mo ono što je tra­žio - upo­zo­ra­va od­vjet­ni­ca Kwi­at­kow­ski. De­nis Sma­jo po­t­vr­đu­je ka­ko će pu­no od­vjet­ni­ka po­di­ći stup­nje­vi­te tuž­be i za­to što mno­gi sud­ski vje­šta­ci ni­su mo­gli pri­pre­mi­ti sve iz­ra­ču­ne pre­pla­će­nih iz­no­sa. Ali tvr­di da to ni­je pro­blem jer kod stup­nje­vi­tih tuž­bi od­vjet­nik po­tro­ša­ča smije ure­đi­va­ti tuž­bu sve do pri­prem­nog ro­či­šta. U prak­si, to je do­dat­nih ne­ko­li­ko mje­se­ci. Uz utje­caj ko­lek­tiv­ne tuž­be za zas­tar­ni rok na pre­pla­će­ne

ka­ma­te, pos­to­ji i ko­lek­tiv­na tuž­ba za pre­pla­tu te­ča­ja. Tu je rok zas­ta­re 2023. Pod­sje­ti­mo, po­tro­ša­či su di­za­li kre­di­te i tvr­de da pri­tom ni­su bi­li upoz­na­ti s vi­so­kim ri­zi­ci­ma ja­ča­nja fran­ka. Kad je fra­nak oja­čao, anu­ite­ti su im po­div­lja­li i dras­tič­no na­ras­li, baš kao i glav­ni­ca. Tuž­ba­ma tra­že da im se vra­ti raz­li­ka u te­ča­ju pod ko­jim su po­di­gli kre­di­te i ono­ga što su kas­ni­je pla­ća­li kad je fra­nak oja­čao. Sve do 2023. mo­gu tra­ži­ti da im se vra­ti iz­nos pre­pla­ćen zbog pro­mje­ne te­ča­ja od po­čet­ka kre­di­ta do da­nas. Na­kon to­ga će se ta­ko­đer pri­mje­nji­va­ti zas­ta­ra i mo­ći će se po­di­za­ti tuž­ba sa­mo za pre­pla­tu zbog te­ča­ja po­s­ljed­njih pet go­di­na od tuž­be. Us­pjeh tuž­bi po­tro­ša­ča ovi­si

i o Vr­hov­nom su­du. Na­ime, ban­ke su za­tra­ži­le re­vi­zi­ju za dio ko­lek­tiv­ne pre­su­de o ni­štet­nos­ti va­lut­ne kla­uzu­le u švi­car­skim fran­ci­ma. Sud tre­ba pre­su­di­ti je­su li va­lut­ne kla­uzu­le ni­štet­ne ili ne. Pre­su­da se oče­ku­je do kra­ja sr­p­nja, a ko­nač­ni is­hod tog di­je­la ko­lek­tiv­ne tuž­be utje­cat će na sve pri­vat­ne tuž­be. - Iako vr­lo ma­li, još pos­to­ji ri­zik za pod­no­še­nje tuž­bi gra­đa­na za pre­pla­tu te­ča­ja. Pre­su­de su u sud­skoj prak­si ve­ći­nom na stra­ni po­tro­ša­ča, ali još pos­to­je i ne­ke ne­ga­tiv­ne - re­kao je Sma­jo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.