U Sa­bor su­tra do­no­se 65 ku­ti­ja s vi­še od 700.000 pot­pi­sa...

24sata - - NEWS -

Iako je iz Vla­de bi­lo po­zi­va za di­ja­log o mi­ro­vin­skoj re­for­mi, iz sin­di­kal­ne ini­ci­ja­ti­ve “67 je pre­vi­še” po­ru­ču­ju ka­ko je pot­pi­si­ma za re­fe­ren­dum jas­no iz­ra­že­na vo­lja gra­đa­na. - Čak 748.624 gra­đa­na pot­pi­som je rek­lo da že­li na re­fe­ren­dum, a to je du­plo vi­še od po­treb­nog bro­ja pot­pi­sa gra­đa­na. To ni­je pi­ta­nje po­li­ti­ke ni na­še ta­šti­ne, mi se ne­ma­mo pravo vi­še po­vu­ći - re­kao je sin­di­ka­lac Kre­ši­mir Se­ver. Pod­sje­tio je ka­ko su or­ga­ni­za­to­ri dva pu­ta pre­bro­ja­va­li pot­pi­se i očis­ti­li pot­pis­ne lis­te od du­plih, ne­pot­pu­nih ili ne­jas­nih pot­pi­sa, a tak­vih je, ka­že, bi­lo na ti­su­će. U Sa­bo­ru će or­ga­ni­za­to­re ini­ci­ja­ti­ve pri­mi­ti i pred­sjed­nik Sa­bo­ra Gor­dan Jan­dro­ko­vić. Na­kon što pre­da­ju pot­pi­se sli­je­di nji­ho­va pro­vje­ra, a vla­da­ju­ći na ras­po­la­ga­nju ima­ju i mo­guć­nost re­fe­ren­dum­sko pi­ta­nje pos­la­ti Us­tav­nom su­du na ocje­nu us­tav­nos­ti. Tad sud ima rok od 30 da­na za od­lu­ku. I dok sin­di­ka­ti ka­žu da ne­ma pre­go­vo­ra o pi­ta­nji­ma ko­ja su pred­met re­fe­ren­du­ma, Se­ver je Vla­di po­ru­čio da su sin­di­ka­ti sprem­ni raz­go­va­ra­ti o odr­ži­vos­ti dru­gog mi­ro­vin­skog stu­pa i 17 ka­te­go­ri­ja mi­ro­vi­na po pov­la­šte­nim pro­pi­si­ma. Taj raz­go­vor ne že­le vo­di­ti s mi­nis­trom ra­da Mar­kom Pa­vi­ćem, či­ju su os­tav­ku tra­ži­li zbog ne­pos­to­ja­nja so­ci­jal­nog di­ja­lo­ga, ne­go s pre­mi­je­rom ili ne­kim tre­ćim. (sk)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.