KNJI­GA SJE­ĆA­NJA PUNA JE PO­RU­KA

24sata - - NEWS -

U Os­nov­noj ško­li Dalj vla­da pus­toš, već tre­ći dan ne­ma nas­ta­ve, a u Osječ­ko-ba­ranj­skoj žu­pa­ni­ji je pro­gla­še­na trod­nev­na ža­lost. Tu i ta­mo mo­že se vi­dje­ti tek nas­tav­ni­ke u cr­ni­ni ko­ji još ne mo­gu vje­ro­va­ti što se do­go­di­lo. Uče­ni­ci se upi­su­ju u knji­gu sje­ća­nja i pa­le lam­pi­one pred ško­lom, za­us­tav­lja­ju­ći se is­pred sli­ka Ive i Renate, u ko­je ni­je­mo gle­da­ju. Ju­čer po­pod­ne bi­li su na po­gre­bu u Er­du­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.