DOS­TA JE BI­LO! Čak i mi­nis­tar pra­vo­su­đa sma­tra da su­do­vi iz­ri­ču bla­ge kaz­ne za na­si­lje

24sata - - NEWS -

Zad­njih de­set go­di­na ima­mo pad pri­jav­lje­nih oso­ba za pre­kr­šaj­na dje­la obi­telj­skog na­si­lja, no ne bih rek­la da to go­vo­ri o sma­nje­nju pre­kr­šaj­nih dje­la i da smo us­pje­li suz­bi­ti obi­telj­sko na­si­lje. Pos­to­je in­di­ka­to­ri ko­ji go­vo­re da žr­tve ima­ju sve ma­nje po­vje­re­nje u ins­ti­tu­ci­je. Is­tak­nu­la je to ju­čer pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za rav­no­prav­nost spo­lo­va Viš­nja Lju­bi­čić na okru­glom sto­lu Po­li­cij­ske aka­de­mi­je u Za­gre­bu s te­mom na­si­lja u obi­te­lji.Na­gla­si­la je pro­ble­me s ko­ji­ma se žr­tve na­si­lja su­sre­ću. - Prak­sa po­ka­zu­je da bla­go kaž­nja­va­nje, pu­šta­nje po­či­ni­te­lja da se bra­ni sa slo­bo­de, ne­do­volj­no iz­ri­ca­nje za­štit­nih mje­ra do­pri­no­se tren­du sma­nje­nja bro­ja pre­kr­šaj­nih pri­ja­va, od­vra­ća­ju žr­tve od pri­jav­lji­va­nja i ge­ne­ri­ra­ju ne­po­vje­re­nje u sus­tav is­tak­nu­la je Lju­bi­čić do­dav­ši da su kaz­ne za po­či­ni­te­lje pre­bla­ge i da za­ko­no­dav­ni ok­vir ko­ji je manj­kav tre­ba mi­je­nja­ti. - Pre­ma po­li­ti­ci nul­te to­le­ran­ci­je na na­si­lje pre­ma že­na­ma i obi­te­lji za ko­ju se za­la­že­mo, po­či­ni­te­lje tre­ba iz­lo­ži­ti naj­stro­žim kaz­na­ma, za­kon­skim mak­si­mu­mi­ma, bez­u­vjet­nim za­tvor­skim kaz­na­ma - rek­la je. Mi­nis­tri­ca de­mo­gra­fi­je Na­da Mur­ga­nić, mi­nis­tar po­li­ci­je Da­vor Bo­ži­no­vić te pra­vo­su­đa Dra­žen Boš­nja­ko­vić po­ru­či­li su ka­ko su po­če­li ra­di­ti na obe­ća­nji­ma da­ni­ma na sas­tan­ku s pred­stav­ni­ci­ma ini­ci­ja­ti­ve Spa­si me. - Ima­mo 19 sklo­ni­šta za žr­tve na­si­lja, a u se­dam žu­pa­ni­ja uop­će ih ne­ma. Pr­vi ko­rak nam je da sva­ka žu­pa­ni­ja ima svo­je sklo­ni­šte, to je jed­no od obe­ća­nja ko­ja je pre­mi­jer Plen­ko­vić iz­re­kao na tom sas­tan­ku i ra­di se na re­ali­za­ci­ji to­ga - is­tak­nu­la je Mur­ga­nić do­da­ju­ći i da se ra­di na edu­ka­ci­ji ope­ra­te­ra ko­ji će ra­di­ti na SOS te­le­fon­skoj li­ni­ji otvo­re­noj 24 sa­ta svaki dan. Mi­nis­tar Boš­nja­ko­vić sla­že se s tim da su kaz­ne bla­ge i naj­av­ju­je iz­mje­ne tri za­ko­na - o kaz­ne­nom pos­tup­ku, o za­šti­ti od na­si­lja u obi­te­lji te Kaz­ne­nog za­ko­na. - Stva­ri tre­ba br­zo pro­ce­su­ira­ti i tre­ba iz­re­ći sank­ci­ju ko­ja će bi­ti od­vra­ća­ju­ća. Si­gur­no će­mo ići na po­ve­ća­nje kaz­ni, tj. po­dig­nu­ti mi­ni­mum - is­tak­nuo je. Mi­nis­tar Bo­ži­no­vić naj­a­vio je iz­mje­ne Za­ko­na o po­li­ci­ji pre­ma ko­ji­ma će po­li­cij­ski služ­be­nik ko­ji po­či­ni na­si­lje bi­ti uda­ljen iz služ­be. Ini­ci­ja­ti­va #spa­si­me os­no­va­la je i Fond za po­moć i za­šti­tu žr­ta­va na­si­lja. Do­ni­ra­ti se mo­že po­zi­vom na broj 0609003, pu­tem stra­ni­ce In­di­ego­go ili upla­tom na ra­čun Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke HR80239000­1150015164­0 na SOLIDARNA - zak­la­da za ljud­ska pra­va i so­li­dar­nost, Trg kra­lja P. Kre­ši­mi­ra IV br. 2, 10000 Za­greb, OIB: 7768962993­9. U opi­su pla­ća­nja tre­ba pi­sa­ti “Za Fond SPA­SI­ME”. Za upla­te iz ino­zem­s­tva SWIFT je HPBZHR2X.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.