Da se Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez pot­pu­no de­po­li­ti­zi­rao ka­ko je tre­bao, vje­ro­jat­no se ni­kad ne bi doz­na­lo da su nje­go­vi čel­ni­ci po­deb­lja­li svo­je nov­ča­ni­ke na­kon us­pje­ha “va­tre­nih” u Ru­si­ji.

24sata - - PANORAMA -

Por­tal Te­le­gram pr­vi je obja­vio da je 16 čla­no­va izvršnog od­bo­ra HNS-a dobilo po go­to­vo 200.000 ku­na na­gra­de za us­pjeh no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je u Ru­si­ji. Ukup­no je to 3,2 mi­li­ju­na ku­na. Iz HNS-a to ni­su htje­li ni­ti po­t­vr­di­ti ni­ti de­man­ti­ra­ti i rek­li su da tak­ve stva­ri ne ko­mu­ni­ci­ra­ju. Me­đu­tim, imo­vin­ske kar­ti­ce tri HDZ-ova na­čel­ni­ka ma­lih hr­vat­skih op­ći­na po­t­vr­di­le su tu tvrd­nju. Sva tro­ji­ca su čla­no­vi sa­vje­ta izvršnog od­bo­ra. Taj sa­vjet os­no­van je na­kon što je sport­ska in­s­pek­ci­ja na­re­di­la iz­la­zak po­li­ti­ča­ra iz izvršnog od­bo­ra, pa je ta­ko kroz ti­je­lo ko­je dje­lu­je unu­tar izvršnog od­bo­ra za­obi­đe­na ta od­lu­ka in­s­pek­ci­je i HDZ-ov­ci su za­dr­ža­li funk­ci­je u HNS-u. Ri­ječ je o Đu­ri Buk­vi­ću, na­čel­ni­ku op­ći­ne Lu­kač, Ne­na­du Hor­va­ti­ću, na­čel­ni­ku Lju­beš­ći­ce, i Slav­ku Priš­ća­nu, na­čel­ni­ku Ro­viš­ća. Ako su čla­no­vi izvršnog od­bo­ra i sa­vje­ta do­bi­li na­gra­de zbog us­pje­ha “va­tre­nih”, on­da su ih vje­ro­jat­no do­bi­li i os­ta­li ta­daš­nji čel­ni­ci, od pred­sjed­ni­ka Da­vo­ra Šu­ke­ra pa do ta­daš­njeg izvršnog di­rek­to­ra Da­mi­ra Vr­ba­no­vi­ća ili da­naš­njeg Ma­ri­ja­na Kus­ti­ća, ko­ji je tad bio di­rek­tor na­tje­ca­nja i in­fras­truk­tu­re. Na­kon pri­ja­telj­ske utak­mi­ce Hr­vat­ska - Tu­nis Šu­ker je ko­men­ti­rao po­di­je­lje­ne na­gra­de. - Ni­smo na gr­ba­či po­rez­nih obvez­ni­ka, pa u svim sa­ve­zi­ma se do­bi­ju na­gra­de za us­pje­he. Bit­no je da smo po­di­je­li­li na­gra­de svi­ma ko­ji su ra­di­li i ko­ji su zas­luž­ni za os­tva­ren cilj. Po­di­je­li­li smo 0,75% na­gra­da. Pa­met­no­me dos­ta... - ka­zao je Šu­ker. Na­kon us­pje­ha re­pre­zen­ta­ci­je u Ru­si­ji ni­ti u jed­nom jav­nom is­tu­pu čel­ni­ci HNS-a ni­kad ni­su spo­mi­nja­li da će i oni do­bi­ti ne­ke bo­nu­se ili na­gra­de za svoj rad ne­go sa­mo da no­vac ide sa­ve­zu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.