Što se ti­če na­ve­de­nog troj­ca ko­ji je pri­ja­vio na­gra­de, osim što su HDZ-ov­ci i vo­de ma­le op­ći­ne, za­jed­nič­ko im je i da ima­ju sred­nju struč­nu spre­mu te da nak­na­da ko­ju su do­bi­li od HNS-a pre­ma­šu­je nji­ho­ve go­diš­nje pla­će.

24sata - - PANORAMA -

Ta­ko­đer, Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa da­nas će ras­prav­lja­ti o to­me ho­će li se otvo­ri­ti pred­me­ti o nji­ma. Duž­nos­ni­ci ne smi­ju bi­ti u vi­še od dva uprav­na od­bo­ra ne­kih ne­pro­fit­nih udru­ga i ne smi­ju pri­ma­ti ni­kak­ve nak­na­de osim put­nih tro­ško­va ili tro­ško­va smje­šta­ja. Po to­me bi tre­ba­li bi­ti kaž­nje­ni. Ali ako se to i do­go­di, mak­si­mal­na kaz­na je 40.000 ku­na. A oni su pri­mi­li go­to­vo 200.000 ku­na, pa im se opet ite­ka­ko is­pla­ti­lo. fa­moz­nog sa­vje­ta izvršnog od­bo­ra. Pre­ma ne­kim tu­ma­če­nji­ma ko­je je već ra­ni­je do­ni­je­lo Po­vje­rens­tvo i na ko­je se po­zi­va je­dan od tro­ji­ce, Ne­nad Hor­va­tić, to on­da ni­je uprav­na, ne­go sport­ska funk­ci­ja. Sve se svo­di u ovom kon­kret­nom slu­ča­ju da ni­je ši­ja ne­go vrat, ali prav­no bi se mo­gli iz­vu­ći. Sve će bi­ti jas­ni­je kad Po­vje­rens­tvo da­nas za­uz­me stav. Na­čel­nik op­ći­ne Lu­kač, Đu­ro Buk­vić, uz mje­seč­nu pla­ću od 12.586 ku­na, pri­mio je od HNS-a 196.400 ku­na. Nje­go­va op­ći­na u Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­skoj žu­pa­ni­ji ima 3600 sta­nov­ni­ka. Iz pro­ra­ču­na ko­ji je ove go­di­ne na­ras­tao na 17 mi­li­ju­na ku­na, pri­mje­ri­ce, Buk­vić go­diš­nje iz­dva­ja za po­tre­be u kul­tu­ri 199.000 ku­na. Za škol­s­tvo 173.000 ku­na, za zdrav­s­tvo 202.000 ku­na, za so­ci­jal­nu skrb 252.000 ku­na. Sve te važ­ne druš­tve­ne dje­lat­nos­ti go­diš­nje do­bi­ju pri­bliž­no ko­li­ko je i on do­bio od HNS-a. Ina­če su­sret­lji­vi Buk­vić ju­čer nas je iz­bje­ga­vao i ni­je se ja­vio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.