TAN? PROVJERITE REŽIJE, PAPIRE...

SVE ZAMKE Osim što će­te is­pi­ta­ti kak­vo je su­sjed­stvo, provjerite i vi­si­nu ra­ču­na za gri­ja­nje

24sata - - DOM -

Kup­nja pr­vog sta­na ko­ji ste vi­dje­li, pod pret­pos­tav­kom da ste čvr­sto od­lu­či­li stvo­ri­ti svoj dom, ne mo­ra bi­ti po­gre­ška, ka­že Lu­ka Pri­ca, li­cen­ci­ra­ni agent za ne­kret­ni­ne iz Star­ling ne­kret­ni­na. Važ­no je pri­je kup­nje pro­vje­ri­ti svo­ju kre­dit­nu spo­sob­nost, ali i na­ći po­sred­ni­ka ko­je­mu mo­že­te vje­ro­va­ti jer će vas kroz ci­je­li pro­ces pro­ves­ti bez­bol­no. Jed­nom kad uđe­te u stan za ko­ji ste za­in­te­re­si­ra­ni i mo­gu­ća je nje­go­va po­ten­ci­jal­na kup­nja, va­žan je re­dos­li­jed pi­ta­nja ko­ji pos­tav­lja­te tre­nu­tač­nim vlas­ni­ci­ma. Sva­ka­ko se ras­pi­taj­te o to­me kak­vi su su­sje­di (ako se use­lja­va­te u sta­ri­ju zgra­du - sta­ri, mla­di, s dje­com), ko­li­ka je vi­si­na pri­ču­ve, je­su li bro­ji­la odvo­je­na, ko­li­ko su vi­so­ke režije (gri­ja­nje za 1. i 2. mje­sec), ko­je je sta­nje pri­ču­ve (ako zgra­da ne­ma novu fa­sa­du pla­ni­ra li se sta­vi­ti), za­tim za­što se stan pro­da­je .... No pri­je sve­ga, na uvid mo­ra­te tra­ži­ti - do­ku­men­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.