Tražite svu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja jam­či le­gal­nost ne­kret­ni­ne i do­ka­zu­je vlas­niš­tvo, sa­vje­tu­je agent za ne­kret­ni­ne Lu­ka Pri­ca.

24sata - - DOM -

- Os­nov­ni do­ku­men­ti su - ZK, od­nos­no zem­ljiš­no-knjiž­ni iz­va­dak (ili Vlas­nič­ki list), gra­đe­vin­ska i upo­rab­nu do­zvo­la te rje­še­nje o iz­ved­nom sta­nju, ako je ne­što nak­nad­no le­ga­li­zi­ra­no. Ta­ko­đer se mo­ra pa­zi­ti i da su grun­tov­ni­ca i ka­tas­tar us­kla­đe­ni. Uz to, tre­ba pro­vje­ri­ti i je­su li režije pla­će­ne ta­ko da se za­mo­li pro­da­va­te­lja da pri­ba­vi uvid u sta­nje re­ži­ja na odre­đe­ni da­tum - na­po­mi­nje Pri­ca. Ako pos­to­je ve­li­ki du­go­vi na re­ži­ja­ma ili pret­pla­te, no­vi ih vlas­nik ne na­s­lje­đu­je jer do­bi­va no­ve ko­ris­nič­ke ši­fre pod ko­ji­ma se vo­di. U Vlas­nič­kom lis­tu ne­kad ni­je na­ve­de­no da zgra­da ne­ma upo­rab­nu do­zvo­lu, a to mo­že­te pro­vje­ri­ti ta­ko što će­te se obra­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.