SA­MO UZ 24SA­TA OSVOJI VRHUNSKI PEUGEOT 208

SAKUPI KU­PO­NE Svaki dan će­mo u 24sa­ta objav­lji­va­ti na­grad­ne ku­po­ne. Sakupi de­set ku­po­na i osvoji sjaj­ni Peugeot 208 ko­ji odu­šev­lja­va di­zaj­nom i fas­ci­ni­ra per­for­man­sa­ma

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Još tra­je nagradna igra u ko­joj uz sa­mo de­set ku­po­na iz ti­ska­nog iz­da­nja 24sa­ta mo­že­te osvo­ji­ti fan­tas­ti­čan Peugeot 208. Grad­ski kom­pakt pun osob­nos­ti i so­fis­ti­ci­ra­nog sti­la, Peugeot 208 nu­di mo­der­ne sport­ske li­ni­je di­na­mič­kih pro­por­ci­ja i us­kla­đe­nog sti­la pre­pu­nog mo­der­nih de­ta­lja. Od pet­ka, 7. lip­nja, do ne­dje­lje, 16. lip­nja svaki dan u 24sa­ta objav­lju­je­mo po je­dan na­grad­ni ku­pon. Ku­po­ne će či­ta­te­lji iz­re­zi­va­ti i skup­lja­ti te će ti­je­kom de­set da­na sa­ku­pi­ti ukup­no de­set ku­po­na. U po­ne­dje­ljak, 17. lip­nja i uto­rak, 18. lip­nja 2019. bit će objav­ljen po je­dan jo­ker ku­pon ko­ji za­mje­nju­je po je­dan pro­pu­šte­ni ku­pon. Jo­ker ku­po­ni su raz­li­či­ti. U na­grad­noj igri mo­gu su­dje­lo­va­ti svi či­ta­te­lji – kup­ci 24sa­ta ko­ji ti­je­kom na­grad­ne igre sa­ku­pe de­set na­grad­nih ku­po­na (ili de­vet na­grad­nih ku­po­na + jo­ker ku­pon ili osam na­grad­nih ku­po­na + dva jo­ker ku­po­na), is­pu­ne ih tra­že­nim po­da­ci­ma i po­ša­lju na adre­su: P.P. 552, 10001 Za­greb s naz­na­kom 24sa­ta nagradna igra – Osvoji Peugeot 208. Ni­ti jed­na pris­ti­gla ku­ver­ta ko­ja u se­bi sa­dr­ži de­set ku­po­na od ko­jih su mi­ni­mal­no dva is­ta ili osam raz­li­či­tih ku­po­na i dva is­ta jo­ker ku­po­na ko­ji za­mje­nju­ju pro­pu­šte­ne ku­po­ne ne­će bi­ti pri­hva­će­na i ne­će su­dje­lo­va­ti u na­grad­noj igri. U bu­banj za iz­vla­če­nje ula­ze sve ku­ver­te s ku­po­ni­ma ko­je su pris­ti­gle na go­re na­ve­de­nu adre­su do po­ne­djelj­ka, 1. sr­p­nja 2019. do 9 sa­ti. Na­gra­da će se is­tog da­na iza 10 sa­ti jav­no iz­vla­či­ti u pros­to­ri­ja­ma re­dak­ci­je uz nad­zor tro­čla­ne ko­mi­si­je i pri­sus­tvo jav­nog bi­ljež­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.