STIŽE SLANOLED

Slanoled do­no­si omi­lje­ne oku­se do­ma­će ku­hi­nje i to u sa­svim no­vom, os­vje­ža­va­ju­ćem le­de­nom iz­da­nju. Le­de­na pu­ri­ca s mlin­ci­ma uz ek­s­tra ve­li­ke ko­ma­di­će? Zvu­či ide­al­no za vru­će ljet­ne da­ne.

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Mno­gi od nas ne mo­gu za­mis­li­ti lje­to bez svog naj­dra­žeg oku­sa sla­do­le­da. No, usko­ro i sla­no­ljup­ci do­la­ze na svo­je. Stiže slanoled – os­vje­ža­va­ju­ći pro­izvod u kom­bi­na­ci­ji tri sla­na oku­sa. I dok se sla­do­led kao dje­lo­mič­no ili pot­pu­no za­mrz­nu­ta slas­ti­ca ve­ći­nom sas­to­ji od mli­ječ­nih pro­izvo­da i ne­mli­ječ­nih sas­to­ja­ka ko­ji mu da­ju odre­đe­ni sla­dak okus, slanoled je os­vje­že­nje s omi­lje­nim oku­si­ma tra­di­ci­onal­ne do­ma­će ku­hi­nje. Ta­ko će­te vru­će ljet­ne da­ne ko­ji su pred na­ma mo­ći

os­vje­ži­ti uz tri oku­sa, a to su ja­nje­ti­na i ka­pu­la, sar­ma i pi­re te pu­ri­ca i mlin­ci. Ovaj je­dins­tve­ni i po­sve dru­ga­či­ji pro­izvod na na­šem tr­ži­štu bit će pa­ki­ran u prak­tič­nim ča­ši­ca­ma, a vje­ru­je­mo ka­ko će odu­še­vi­ti sve lju­bi­te­lje do­ma­će ku­li­nar­ske tra­di­ci­je. Baš kao što najbolji sla­do­le­di ima­ju ek­s­tra ve­li­ke ko­ma­de čo­ko­la­de, hr­ska­vih lješ­nja­ka ili vo­ća, ta­ko će slanoled pru­ža­ti naj­bo­lje mi­ri­se i oku­se pro­izvo­da s do­ma­ćih OPG-ova. Za obo­ža­va­te­lje ja­nje­ti­ne osmiš­ljen je slanoled u kom­bi­na­ci­ji mla­de pa­ške ja­nje­ti­ne i ka­pu­le. Ova slas­na de­li­ci­ja ko­ja spa­ja mo­re i pla­ni­ne si­gur­no će se to­pi­ti u us­ti­ma baš kao i pe­če­na ja­nje­ti­na. Mno­gi­ma omi­lje­no zim­sko je­lo – sar­ma i pi­re ta­ko­đer su jed­na od kom­bi­na­ci­ja no­vog sla­no­le­da. Obo­ža­va­te­lje sar­me ra­zve­se­lit će to što će se ovog lje­ta mo­ći ra­s­hla­di­ti oku­si­ma mlje­ve­nog me­sa za­mo­ta­nog u ze­lje. I za kraj, slanoled u ča­ši­ci s kom­bi­na­ci­jom soč­ne pu­ri­ce i do­ma­ćih mli­na­ca ko­ji će do­ča­ra­ti oku­se slas­nog ne­djelj­nog ruč­ka.

KREIRAJTE SVOJ OKUS

Slanoled do­ča­ra­va bo­gat­stvo oku­sa pro­vje­re­nih fa­vo­ri­ta ku­li­nar­ske tra­di­ci­je, a kre­ato­ri na­gla­ša­va­ju da ovi gas­tro­nom­ski pro­izvo­di ni­su za­miš­lje­ni kao sa­mos­tal­ni obrok ne­go kao pravo slas­no os­vje­že­nje. Ta­ko će­te na­po­kon svoj dan mo­ći os­vje­ži­ti ne­čim sla­nim i uži­va­ti u ek­s­tra ve­li­kim ko­ma­di­ći­ma naj­dra­žih je­la. Kao što svat­ko ima svo­je naj­dra­že je­lo, ta­ko će vr­lo la­ko oda­bra­ti svoj omi­lje­ni okus sla­no­le­da. Po­sje­ti­te web stra­ni­cu www.slanoled.com i kreirajte svoj okus sla­no­le­da ili ri­je­ši­te kviz te saz­naj­te ko­ji je tip sla­no­le­da ide­alan za vas.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.