JES­TE LI ZNALI?

24sata - - ŽIVOT -

Po­mi­je­šaj­te dvi­je žli­ce oc­ta i ša­li­cu vo­de pa u to umo­či­te kr­pu. Očis­ti­te da­sku za re­za­nje od bak­te­ri­ja. Li­mun pre­po­lo­vi­te. Jed­nu po­lo­vi­cu umo­či­te u sol i nji­me is­tr­ljaj­te da­sku. Na­kon to­ga da­sku is­pe­ri­te vo­dom i osu­ši­te kr­pom. Dru­gu po­lo­vi­cu kr­pe umo­či­te u ulje, is­tr­ljaj­te da­sku te i vi­šak ulja pre­bri­ši­te su­hom kr­pom. Gi­ta­ri ko­ju vi­še ne ko­ris­ti­te mak­ni­te pred­nji dr­ve­ni dio pa u nje­ga sta­vi­te po­li­ce. Ova­kav ukras od­lič­no će se uk­lo­pi­ti u dom, a is­to­dob­no mo­že bi­ti prak­ti­čan. U po­li­ce pos­ta­vi­te ma­nje pred­me­te ili bilj­ke. Sta­ru gi­ta­ru mo­že­te is­ko­ris­ti­ti i kao te­glu za cvi­je­će. Kao i za po­li­cu, tre­ba mak­nu­ti pred­nji dr­ve­ni dio. Je­di­na raz­li­ka je što će gi­ta­ra bi­ti po­leg­nu­ta. Kod ku­će mo­že­te na­pra­vi­ti sred­stvo za čiš­će­nje ugod­nog mi­ri­sa ko­je uk­la­nja pr­ljav­šti­nu pot­pu­no pri­rod­no. Ko­re agru­ma sta­vi­te u stak­len­ku i za­lij­te ih al­ko­hol­nim oc­tom ta­ko da ih pre­kri­je. Smje­su dr­ži­te u hlad­nja­ku 10-ak da­na. Na­pra­vi­te ka­šu od ba­na­ne vi­li­com te do­daj­te smje­si tri žli­ce me­da, tri žli­ce mli­je­ka i če­ti­ri žli­ce mas­li­no­va ulja. Smje­su na­ne­si­te na su­hu ko­su, utr­ljaj­te je u vla­si­šte i os­ta­vi­te da dje­lu­je 25 mi­nu­ta. Is­pe­ri­te vo­dom i ko­su ope­ri­te kao ina­če.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.