I na­čin pre­hra­ne ima utje­ca­ja na oko­liš. Ve­ga­ni ga ču­va­ju, a sve­je­di ‘za­ga­đu­ju’ pro­izvod­njom, pre­ra­dom i uz­go­jem me­sa.

24sata - - ŽIVOT -

Knji­gu na ovu te­mu na­pi­sao je sa­vjet­nik, is­tra­ži­vač i pre­da­vač o iz­bo­ru hra­ne i odr­ži­vos­ti Ric­hard Op­pe­nlan­der, pod nas­lo­vom ‘Com­for­ta­bly Unawa­re: What We Cho­ose to Eat Is Kil­ling Us and Our Pla­net’. Na­ime, tvr­di, uz­go­jem ži­vo­ti­nja one­čiš­ću­ju se vo­de vi­še ne­go što to ra­de sve os­ta­le in­dus­tri­je za­jed­no. - Za­ga­đu­ju se i pra­šu­me, od­nos­no 70 pos­to svjet­skih pra­šu­ma uni­šte­no je ra­di uz­go­ja sto­ke, a is­to ta­ko je i uz­goj sto­ke od­go­vo­ran za čak 20 pos­to svih emi­si­ja efek­ta stak­le­ni­ka - upo­zo­ra­va i do­da­je da će uz­ga­ja­nje ži­vo­ti­nja do­ves­ti do to­ga da će­mo usko­ro os­ta­ti bez pri­rod­nih re­sur­sa. Osim to­ga, ka­že da se 55 pos­to vo­de iz ci­je­log svi­je­ta ko­ris­ti za uz­ga­ja­nje ži­vo­ti­nja, a sa­mo u SAD-u 70 pos­to svih ži­ta­ri­ca ko­ris­ti se kao hra­na za sto­ku umjes­to za lju­de. Ovu in­for­ma­ci­ju mo­ra­mo po­seb­no uze­ti u ob­zir po­što u svi­je­tu vi­še od mi­li­jar­du lju­di pa­ti od gla­di i pot­hra­nje­nos­ti. Ka­ko bi po­ka­zao ko­li­ko nas za­pra­vo ‘ko­šta’ pro­izvod­nja i uz­goj me­sa, Op­pe­nlan­der je dao pri­mjer ko­li­ko je ko­li­čin­ski po­treb­no pri­rod­nih re­sur­sa za je­dan ham­bur­ger. Čak pet kva­dra­ta pra­šu­me i 4500 li­ta­ra vo­de po­tro­ši se za pro­izvod­nju obič­nog ham­bur­ge­ra ko­jeg mo­že­te pro­na­ći u bi­lo ko­jem lan­cu br­ze pre­hra­ne. Iako je u fo­ku­su is­crp­lji­va­nje pri­rod­nih re­sur­sa, Op­pe­nlan­der pi­še i o to­me u kak­vim uvje­ti­ma ži­vi sto­ka za uz­goj, ali i ka­ko bi nes­ta­nak ži­vo­tinj­skog uz­go­ja utje­cao na gos­po­dar­stvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.