KAPA ‘LIJEČI’ DEPRESIJU I OVISNOSTI

IDE NA UPUTNICU Apa­rat na­lik na ‘ha­ubu’ sti­mu­li­ra ne­uro­ne u moz­gu i bil­da hor­mo­ne sre­će. Po­ma­že kod PTSP-a, ovisnosti o pu­še­nju i koc­ki, ka­žu u bol­ni­ci

24sata - - ZDRAVLJE -

Ni­sam spa­va­la već če­ti­ri go­di­ne. Pi­la sam tablete, no kad su mi li­ječ­ni­ci pred­lo­ži­li da do­đem na ure­đaj TMS, is­pr­va sam se bo­ja­la. Ovo mi je pe­ti tret­man i mo­gu re­ći da sam se ko­nač­no nas­pa­va­la. Na­kon sa­mo tje­dan da­na već se osje­ćam pu­no bo­lje. Ne­mam nus­po­ja­ve i ni­šta me ne sme­ta ni­ti me bo­li, pri­ča Za­grep­čan­ka Zla­ta Du­mić (57). TMS je kra­ti­ca za trans­kra­ni­jal­nu mag­net­sku sti­mu­la­ci­ju. Tret­man tra­je oko 20 mi­nu­ta, a ti­je­kom tog vre­me­na pa­ci­jent mo­že či­ta­ti, gle­da­ti TV ili se od­ma­ra­ti. - Za­hvat po­či­nje tzv. ma­pi­ra­njem, tj. sti­mu­la­ci­jom mo­to­rič­ko­ga kor­tek­sa moz­ga. To zna­či da pa­ci­jen­tu pr­vo na gla­vi tra­ži­mo od­go­va­ra­ju­će mjes­to za apli­ka­ci­ju elek­tro­mag­net­skih va­lo­va pa tra­ži­mo sna­gu ko­jom će ti va­lo­vi bi­ti učin­ko­vi­ti. Re­ci­mo, ako pus­ti­mo im­puls i ni­šta se ne zbi­va, ni­smo po­go­di­li. Ako čo­vjek po­mak­ne prst, us­pje­li smo - po­jaš­nja­va prof. prim. dr. sc. Igor Fi­lip­čić, rav­na­telj za­gre­bač­ke Psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce “Sve­ti Ivan”. U la­bo­ra­to­ri­ju u ko­jem se odvi­ja­ju tret­ma­ni sa­mo su udo­ban sto­lac i apa­rat, vi­še na­lik na “ha­ubu” iz fri­zer­skog sa­lo­na. Na­kon ma­pi­ra­nja li­ječ­nik po­de­ša­va pa­ra­me­tre i pos­tav­lja apa­rat na gla­vu pa­ci­jen­ta. “Ka­ci­ga” je iz­nu­tra oblo­že­na me­kom tka­ni­nom. - Za­tim pu­šta­mo im­pul­se. Nji­ma sti­mu­li­ra­mo ne­uro­ne u moz­gu ko­ji ot­pu­šta­ju hor­mo­ne i ke­mij­ske tran­s­por­te­re. Že­li­mo po­ja­ča­ti lu­če­nje hor­mo­na sre­će, po­put se­ro­to­ni­na i do­pa­mi­na nas­tav­lja rav­na­telj do­da­ju­ći da je važ­no po­de­si­ti ja­či­nu ure­đa­ja ka­ko bi te­ra­pi­ja bi­la učin­ko­vi­ta. Na­ime, sna­ga mag­ne­ta gu­bi se pro­la­skom kroz lu­ba­nju, a još se dio sna­ge iz­gu­bi kroz lik­vor moz­ga. Do mo­žda­nog tki­va stiže oko 80 pos­to sna­ge, ko­ja sti­mu­li­ra ne sa­mo ci­lja­no po­dru­čje ne­go ula­zi i u du­bo­ke struk­tu­re moz­ga. Na ras­po­la­ga­nju ima­ju tri ure­đa­ja sa šest raz­li­či­tih za­voj­ni­ca, ko­je pri­mje­nju­ju ovis­no o di­jag­no­zi. - Da bi se čo­vjek osje­ćao bo­lje, po­treb­no je iz­me­đu 20 i 30 tret­ma­na, ko­ji tra­ju do 20 mi­nu­ta. Tre­nu­tač­no ra­zvi­ja­mo no­vi pro­to­kol li­je­če­nja, ko­ji tra­je sa­mo dva tjed­na, no zah­ti­je­va apli­ka­ci­ju dva­put na dan i mo­gu re­ći da su re­zul­ta­ti od­lič­ni - ka­že dr. Fi­lip­čić. Nus­po­ja­va kod zdra­vih lju­di uglav­nom ne­ma, a even­tu­al­nih kom­pli­ka­ci­ja, po­put epi­lep­tič­nih na­pa­da­ja, ni­su ima­li. Do­sad je vi­še od 400 pa­ci­je­na­ta proš­lo kroz la­bo­ra­to­rij, a di­jag­no­ze zbog ko­jih do­la­ze su raz­li­či­te. - In­di­ka­ci­je za li­je­če­nje su de­pre­si­ja, PTSP, op­se­siv­no-kom­pul­ziv­ni po­re­me­ćaj, ne­ga­tiv­ni simp­to­mi shi­zo­fre­ni­je, ne­uro­lo­ške bo­les­ti po­put mul­ti­ple skle­ro­ze ili Par­kin­so­no­ve bo­les­ti, pa i ovis­nost o pu­še­nju ili koc­ki. Mi ne mo­že­mo iz­li­je­či­ti mul­ti­plu ni­ti mo­že­mo pro­mi­je­ni­ti po­na­ša­nje, no dje­lu­je­mo na simp­to­me, a kod ovisnosti kod pa­ci­je­na­ta nes­ta­je žud­nja zbog ko­je ula­ze u za­ča­ra­ni krug. Do­dat­no, ovim ure­đa­jem mo­že­mo li­je­či­ti i po­s­lje­di­ce mo­žda­nog uda­ra - nas­ta­vio je do­da­ju­ći da će usko­ro ovim apa­ra­tom li­je­či­ti i ti­ni­tus (zvo­nja­vu u uši­ma). Pa­ci­jen­ti do­la­ze na uputnicu, a tro­šak li­je­če­nja ko­ji je u ino­zem­s­tvu oko 4000 eura stran­ci­ma bol­ni­ca na­pla­ću­je oko 1000 eura i ve­lik je in­te­res iz su­sjed­nih država. - Naj­ve­ći smo la­bo­ra­to­rij u ovom dje­lu Eu­ro­pe i k na­ma do­la­ze re­do­vi­to na li­je­če­nje bo­les­ni­ci iz Aus­tri­je, Ma­đar­ske, Slo­vač­ke, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je te ze­ma­lja iz okru­že­nja kao što su Slo­ve­ni­ja i Ma­ke­do­ni­ja - ka­zao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.