POKOJNI TATA ŽELIO JE DA NA SELU NAĐEM PRA­VU LJU­BAV

JO­SIP TRA­ŽI DJE­VOJ­KU Mla­di far­mer ima 400 svi­nja, dva trak­to­ra i pu­no zem­lje. Ka­že da bi otac bio ja­ko po­no­san što se pri­ja­vio u show

24sata - - SHOW -

Jo­sip Trat­njak do­la­zi iz se­la Br­do Cir­k­ven­sko kraj Sv. Iva­na Žab­no. Ima 20 go­di­na i naj­mla­đi je kan­di­dat showa “Lju­bav je na selu” ove se­zo­ne. Iza nje­ga je tuž­na go­di­nu, on i dvi­je go­di­ne sta­ri­ji brat Stje­pan zbog bo­les­ti su iz­gu­bi­li ro­di­te­lje. - Otac je ja­ko želio da se pri­ja­vim i pro­na­đem dje­voj­ku ko­ja će me vo­lje­ti, ci­je­ni­ti i po­što­va­ti ovak­vog ka­kav je­sam. Obe­ćao sam mu da ću se pri­ja­vi­ti i ja­ko se tad ve­se­lio. Mo­rao sam obe­ća­nje on­da i is­pu­ni­ti. Da me sad vi­di bio bi ja­ko po­no­san - re­kao nam je Jo­sip. Po za­ni­ma­nju je po­moć­ni ku­har, a na svo­jem ima­nju ima ko­ko­ši, pat­ke, sa­di ku­ku­ruz, je­čam... - A imam i far­mu od 400 svi­nja. Po­čeo sam s jed­nom i, evo, na­ras­lo je. Sam bri­nem o nji­ma, ku­ham, čis­tim, sve što tre­ba. Tre­ba to ima­ti vo­lje ra­di­ti, bi­ti na­učen na po­želj­no je da dje­voj­ka ima smis­la za hu­mor. - Ne bih vo­lio da ima pi­er­cing, to mi ja­ko sme­ta re­kao je far­mer.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.