Ne­ka­daš­nja pje­va­či­ca i vo­di­te­lji­ca Vlat­ka Po­kos (49) di­plo­mi­ra­la je na ka­nad­skom sve­uči­li­štu She­ri­dan gdje je po­ha­đa­la studij ogla­ša­va­nja i mar­ke­tin­ške ko­mu­ni­ka­ci­je.

24sata - - SHOW -

Pre­sret­na Vlat­ka ci­je­lo vri­je­me ni­je ski­da­la osmijeh s li­ca, a po­zi­ra­la je u druš­tvu mno­go­broj­nih ko­le­ga s fa­kul­te­ta - Di­plo­mi­ra­la sam s po­čas­ti­ma ko­je do­bi­va sa­mo ne­ko­li­ci­na naj­bo­ljih stu­de­na­ta! Po­nos­na sam i sret­na, u mis­li­ma s mo­jom ba­kom, ko­ja me ču­va s ne­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.