Du­šan Bu­ćan (42) i Bo­ris Ve­li­čan (37) te ko­bi­le Div­na (15) i Ze­ka (8) mje­se­ci­ma se spre­ma­ju za pe­tak i po­če­tak avan­tu­re - ja­ha­nje do Cr­nog mo­ra.

24sata - - SHOW -

Oku­pit će se na za­gre­bač­kom hi­po­dro­mu, po­pe­ti na na­sip u uz Sa­vu i kre­nu­ti na put od oko 1300 ki­lo­me­ta­ra. Imat će do ta­mo, pro­cje­nju­ju, 35 da­na ja­ha­nja. - Ne­kad su lju­di naj­nor­mal­ni­je ta­ko pu­to­va­li, da­nas is­pa­da kao avan­tu­ra. Kad sam jed­nom pet da­na ja­hao i bio na ko­nju, znao sam ku­da idem, ali ni­sam znao ko­ga ću sres­ti - ot­krio je Bu­ćan. Glu­mac za­gre­bač­kog HNK i pu­to­pi­sac Ve­li­čan ne­će bi­ti sa­mi. U lo­gis­ti­ci će ima­ti njih šes­to­ri­cu, jer o svo­jem pu­to­va­nju pla­ni­ra­ju sni­mi­ti do­ku­men­tar­nu se­ri­ju od če­ti­ri epi­zo­de po 50 mi­nu­ta. Na ide­ju je do­šao Bo­ris, a to je svo­je­vr­s­no vra­ća­nje us­lu­ge jer kad je pje­ša­čio od Za­gre­ba do Sa­ha­re, Bu­ćan je s njim išao pre­ko Ve­le­bi­ta. Ni­je baš bio odu­šev­ljen ho­da­njem, vo­li ja­ha­ti... - Bit će sjaj­no, ma­lo ja­še­mo, a on­da na­pra­vi­mo kamp, po­dig­ne­mo ša­tor i uži­va­nje u pri­ro­di - re­kao je Du­šan. A pre­te­ća “ja­ha­ćeg do­ku­men­ta­riz­ma” bio je pokojni Želj­ko Mal­nar. Pu­to­pi­sac i pus­to­lov je ja­hao do Af­ga­nis­ta­na...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.