RE­KAO SAM MANDŽUKIĆU: SAD NE­MOJ GAĐATI MREŽU

24sata - - SPORT -

Man­dži po­di­je­lio i ne­ko­li­ko sa­vje­ta. - Ma­rio se vr­lo do­bro sna­la­zi na mre­ži, uop­će se ne bo­jim za nas. Dao sam mu i ne­ke sa­vje­te.. Ko­je? Pa, re­ci­mo, da je u ka­ri­je­ri mno­go za­bi­jao u mre­že, da na ovom na­tje­ca­nju pro­ba za­obi­ći mrežu - re­kao je kroz smi­jeh sim­pa­tič­ni Pa­trik. Tre­nin­zi s Man­džom bit će od ve­li­ke ko­ris­ti, a njih dvo­ji­ca već su pri­vuk­li sim­pa­ti­je na­vi­ja­ča. I Pa­trik je, kao i Man­džo, poz­nat po bor­be­nos­ti. to­li­ko od­lič­no vo­lej da mu re­ket ne­će ni tre­ba­ti, ha, ha - ka­že Pa­trik, ko­ji je, osim Man­dže, tre­ni­rao s još ne­kim hr­vat­skim re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma. - S Ko­va­či­ćem i Mo­dri­ćem. Upoz­nao sam ih i mo­gu vam re­ći da su ja­ko pris­tu­pač­ni, su­sret­lji­vi, jed­nos­tav­ni... Te­ni­som se po­čeo ba­vi­ti sa­svim slu­čaj­no. - Po­če­lo je ta­ko da ta­ti ni­je do­šao pro­tiv­nik, a ka­ko je htio ba­rem ne­ko­ga po­bi­je­di­ti, za­mo­lio je me­ne da uz­mem re­ket... A uzo­ri su mi Ma­rin Či­lić i Ro­ger Fe­de­rer. Te­ni­ski spek­takl na Ša­la­ti pri­vu­kao je mno­ge zvi­jez­de, pa će nas­tu­pi­ti osva­ja­či­ca Ro­land Gar­ro­sa Iva Ma­jo­li, va­ter­pol­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Lo­vre Mi­loš, Ivan Pe­ri­šić... Pro­jekt u or­ga­ni­za­ci­ji Zak­la­de Ma­rin Či­lić oku­pit će 24 spor­ta­ša, ko­ji će bi­ti po­di­je­lje­ni u 12 pa­ro­va, a u sva­kom pa­ru mo­ra bi­ti je­dan te­ni­sač. Igrat će se po je­dan su­per tie-bre­ak, a na­kon na­tje­ca­nja po sku­pi­na­ma sli­je­de po­lu­fi­na­le i fi­na­le. Pri­kup­lje­nim nov­cem sa­gra­dit će sport­sko igra­li­šte u Os­nov­noj ško­li u Tor­din­ci­ma, u Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji, ko­ja ima 125 uče­ni­ka u de­set raz­re­da, a ne­ma igra­li­šte ni dvo­ra­nu. Za Mo­dri­ća, Ko­va­či­ća i Kra­ma­ri­ća zna­te ka­ko igra­ju no­go­met, kao što zna­te ka­ko Bog­da­no­vić i Ša­rić igra­ju ko­šar­ku... Do­đi­te ih vi­dje­ti na te­ni­su...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.