Aso­vi se ču­va­li za Da­lić pos­lao po­ru

NI­JE IŠLO, CURILO JE... Uop­će ni­smo htje­li tu utak­mi­cu, a mo­ra­mo na­uči­ti bra­ni­ti se od kon­tri, re­kao je Da­lić, ko­ji je is­pro­bao igru s tri sto­pe­ra i dao šan­su če­tvo­ri­ci de­bi­ta­na­ta

24sata - - SPORT -

s tri sto­pe­ra, a kad će­mo ako ne sa­da? Ni­je išlo, curilo je sa svih stra­na. Deč­ki­ma ne­mam što za­mje­ri­ti, da­li su sve od se­be ovih de­set da­na. Žao mi je pu­bli­ke i jer smo se oprostili od njih po­ra­zom - ka­že iz­bor­nik. U pr­vom po­ra­zu od ne­ke afrič­ke se­lek­ci­je de­bi­ti­ra­li su Si­mon Slu­ga, Da­rio Mel­njak, Fi­lip Ben­ko­vić i Mi­jo Cak­taš. - No­vim igra­či­ma još uvi­jek tre­ba utak­mi­ca i sa­mo­po­uz­da­nja. Ni­je la­ko bi­ti u re­pre­zen­ta­ci­ji, još su u gr­ču, stra­hu, ner­vo­zi, ali ovak­ve utak­mi­ce to­me slu­že. Na­kon po­ra­za idu kri­ti­ke, ali ja ih ne­mam, ide­mo da­lje. U pr­vom po­lu­vre­me­nu su Tu­ni­ža­ni stvo­ri­li 4-5 iz­ra­zi­tih šan­si. - Pr­vo po­lu­vri­je­me je bi­lo lo­še, ni­smo mo­gli stvo­ri­ti ni­šta, oni su se bra­ni­li, bi­li su u blo­ku. Dru­go je bi­lo pu­no bo­lje, ali pri­mi­li smo gol iz pe­na­la. Naj­važ­ni­je je na­uči­ti igra­ti pro­tiv kon­tra­na­pa­da. A u pr­voj utak­mi­ci ko­ju je vo­dio u svom Va­ra­ždi­nu na­kon de­set go­di­na, Da­lić je pos­lao i jas­nu po­ru­ku Du­ji Ća­le­ti-Ca­ru. Mla­di sto­per, ko­ji je od­bio nas­tu­pi­ti na Eu­ru U21 tvr­de­ći da ga klub ne pu­šta, je­di­ni je uz Lo­vru Ka­li­ni­ća od 23 igra­ča s po­pi­sa ko­ji ni­je do­bio ni mi­nu­te u dvi­je utak­mi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.