Ni­kad ni­je li­je­po iz­gu­bi­ti, go­rak je okus, ali što je tu je, re­kao je Zlat­ko Da­lić na­kon pr­vog po­ra­za hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je u osmoj utak­mi­ci u Va­ra­ždi­nu.

24sata - - SPORT -

Tu­nis je sla­vio 2-1 u pri­ja­telj­skom su­sre­tu, ko­ji ni­smo htje­li. - Fi­fa je na­met­nu­la da se mo­ra igra­ti, iako nam uop­će ne od­go­va­ra ta utak­mi­ca - po­no­vio je Da­lić, ko­ji je is­pro­bao igru s tro­ji­com u obra­ni. - Kon­tra­na­pad nas je ‘ubio’, mo­ra­mo to ri­je­ši­ti. Pro­ba­li smo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.