Važ­ni­ji te­nis, ku Ća­le­ti...

24sata - - SPORT -

ce! Za­igra­li su pro­tiv Wa­le­sa i(li) Tu­ni­sa Mel­njak, Ben­ko­vić, Ha­li­lo­vić, Cak­taš, Ško­rić, Slu­ga... Ne i Du­je. - Hvala na­vi­ja­či­ma, bi­la je do­bra at­mo­sfe­ra, ali smo bi­li ni­kak­vi. Ni­smo bi­li kom­pak­t­ni, da­le­ko smo sta­ja­li od igra­ča... - re­kao je Do­ma­goj Vi­da, zbog či­jeg su igra­nja ru­kom gos­ti do­bi­li pe­nal za po­bje­du. U dru­gom je di­je­lu Da­lić vra­tio for­ma­ci­ju na 4-2-2, a gol je za­bio Bru­no Pet­ko­vić. - Pre­vi­še smo gri­je­ši­li i ni­smo do­bro sta­ja­li, a u dru­gom smo di­je­lu iz­gle­da­li od­lič­no - ko­men­ti­rao je Pet­ko­vić. Dok su Mo­drić, Pe­ri­šić, Kra­ma­rić, Ko­va­čić... (sa)ču­va­li sna­gu za ne­što pu­no važ­ni­je: da­naš­nji hu­ma­ni­tar­ni te­ni­ski tur­nir na Ša­la­ti. Tre­ba iz­dr­ža­ti se­dam sa­ti na te­re­nu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.