AVILI DOK JE PATIO

BOL Ne, ne... Pres­ta­ni­te, smi­ri­va­li su Lowry i Gre­en vlas­ti­te na­vi­ja­če ko­ji su sla­vi­li Du­ran­to­vu oz­lje­du Ahi­lo­ve te­ti­ve

24sata - - SPORT -

Mo­rao se vra­ti­ti jer ni­je bi­lo dru­ge. To­ron­to je imao meč lop­tu. Ke­vin Du­rant kre­nuo je kao mah­nit, po­go­dio tri tri­ce, za­bio 11 ko­še­va već u pr­voj če­t­vr­ti­ni, a on­da... On­da je sti­gao kraj. Igrao je sa­mo 12 mi­nu­ta. Užas! Prok­li­za­la mu je no­ga i pri­ča je za nje­ga za­vr­ši­la. I za tu utak­mi­cu i za ovu se­zo­nu. - No, no - go­vo­rio je Du­rant le­že­ći na par­ke­tu Sco­ti­aBank Are­ne u To­ron­tu. A dok je je­dan od naj­bo­ljih igra­ča u po­vi­jes­ti le­žao u su­za­ma, ci­je­la dvo­ra­na je fe­šta­la. Ni­je ih bi­lo bri­ga za Du­ran­ta. Znali su da će nje­go­vim iz­la­skom To­ron­to­ve šan­se ra­pid­no po­ras­ti. Na­sre­ću, ta­ko ni­su raz­miš­lja­li igra­či To­ron­ta. Dan­ny Gre­en i Kyle Lowry ru­ka­ma su sig­na­li­zi­ra­li pre­pu­noj dvo­ra­ni da pres­ta­nu sla­vi­ti. Po­ku­ša­va­li su ih uvje­ri­ti da to što ra­de ni­je sport­ski. I ni­je po­šte­no. - Sva­ka čast igra­či­ma To­ron­ta, po­ka­za­li su ple­me­ni­tu ges­tu - re­kao je tre­ner War­ri­or­sa Ste­ve Kerr. Na­sre­ću, shva­ti­li su Kanađani da su pre­tje­ra­li i, dok je od­la­zio u tu­nel, dvo­ra­nom se pro­lo­mi­lo - “KD! KD!”. War­ri­or­si su i bez Du­ran­ta us­pje­li po­bi­je­di­ti 106-105 i pre­se­li­ti ka­ra­va­nu u Oak­land, no vi­še ne mo­gu ra­ču­na­ti na Du­ran­ta. On je svo­je odi­grao. Iako, nit­ko ne zna je li mu ovo bi­la po­s­ljed­nja utak­mi­ca za War­ri­or­se. Sad ima pla­ću 30 mi­li­ju­na do­la­ra, a slje­de­ću se­zo­nu tre­bao bi ima­ti 31,5 mi­li­ju­na do­la­ra. Na­rav­no, ako is­ko­ris­ti op­ci­ju u ugo­vo­ru, a to mu Gol­den Sta­te ne mo­že os­po­ri­ti. Pi­ta­nje je i ko­li­ko će bi­ti od­su­tan jer se, pri­mje­ri­ce, nje­gov su­igrač, cen­tar DeMar­cus Co­usins, od iden­tič­ne oz­lje­de opo­rav­ljao go­to­vo go­di­nu da­na. Neki su čak otiš­li to­li­ko da­le­ko da tvr­de ka­ko na­kon ove oz­lje­de Du­rant ni­kad ne­će bi­ti igrač kao što je bio...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.