GOLOTINJA U ČERN BILU

24sata - - TV PROGRAM -

Laj­ko­vi za ne­ke ži­vot zna­če. Hr­pa in­flu­en­ce­ra ci­je­lo vri­je­me se tru­di na­pra­vi­ti ne­što šo­kant­no i ta­ko pri­vu­ći po­zor­nost na se­be, a ot­kad je iz­aš­la se­ri­ja “Čer­no­bil”, nji­ho­vo no­vo omi­lje­no odre­di­šte je Pri­pjat. Sa svih stra­na svi­je­ta mla­di do­la­ze u ovaj na­pu­šte­ni grad ka­ko bi ovje­ko­vje­či­li mo­ment svo­jeg po­sje­ta, ve­ći­na to ra­di s ko­li­ko-to­li­ko uku­sa iz pi­je­te­ta pre­ma žr­tva­ma, no neki su preš­li sve gra­ni­ce... Dje­voj­ka pod na­dim­kom Nz.Nik na svo­jem je pro­fi­lu na Ins­ta­gra­mu obja­vi­la se­ri­ju go­li­ša­vih fot­ki ko­je je na­pra­vi­la pri­li­kom po­sje­ta ovom gra­du i na­vuk­la na se­be bi­jes ko­ris­ni­ka druš­tve­nih mre­ža. - Lju­di su umi­ra­li tu. Pa­ti­li. Zbog ra­di­ja­ci­je su os­ta­li bez do­ma. Sram te bi­lo! - pi­šu joj bi­jes­ni pra­ti­te­lji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.