Hva­la vam što ovom knji­gom di­je­li­te na­šu ne­iz­re­ci­vu bol

U Za­gre­bu je pred­stav­ljen no­vi nas­ta­vak knji­ge o nes­ta­li­ma u Do­mo­vin­skom ra­tu

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­šu: ROMANA BILEŠIĆ, DANIJELA MIKOLA, IVAN PAVIĆ, NIKOL ZAGORAC

Ni­sam us­pje­la ko­li­ko sam že­lje­la, no ne­ću odus­ta­ti i ne­ću prestati tra­ži­ti rje­še­nje da pro­na­đe­mo na­še nestale. Žao mi je što ni­smo na­pra­vi­li po­mak. Is­pri­ča­vam se svim obi­te­lji­ma, ali či­nim sve što je u mo­joj mo­ći, za­jed­no sa svo­jim su­rad­ni­ci­ma. Izja­vi­la je to pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić na ju­če­raš­njem pred­stav­lja­nju dru­ge knji­ge “Nes­ta­li u Do­mo­vin­skom ra­tu” auto­ri­ca Ro­ma­ne Bilešić i Da­ni­je­le Mi­ko­le, a u iz­da­nju 24sa­ta.

NAS­TA­VAK NA SLJEDEĆOJ STRANICI

Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić na pro­mo­ci­ji PODRŠKA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.