MEGAVODIC: 100 DIJETA ZA SUPER LJETO

Od da­nas do ne­dje­lje sva­ki dan do­no­si­mo po 25 pro­vje­re­nih je­lov­ni­ka, naj­bo­lje na­mir­ni­ce i sa­vje­te ka­ko zdra­vo smr­ša­vje­ti

24sata - - PRVA STRANICA -

Vi­še od 20 do­ma­ćih nu­tri­ci­onis­ta i osam li­ječ­ni­ka ko­men­ti­ra, sa­vje­tu­je i upo­zo­ra­va što i kad jes­ti. Saz­naj­te ka­ko da vam se ki­lo­gra­mi ni­kad ne vra­te

Ho­će li dijeta kod ne­ko­ga bi­ti us­pješ­na ili ne, ovi­si o mno­go fak­to­ra. No pre­po­ru­ka je da se ipak pri­je gu­bit­ka ki­lo­gra­ma po­tra­ži sa­vjet struč­nja­ka. Naj­po­pu­lar­ni­je di­je­te su one krat­ko­traj­ne, od tri do naj­vi­še se­dam da­na, ka­ko bi­smo ski­nu­li do se­dam ki­la, po­jaš­nja­va prof. dr. Mi­ros­la­va Ka­ti­čić, spec. gas­tro­en­te­ro­lo­gi­je. Is­ti­če ka­ko tak­ve di­je­te do­no­se tek gu­bi­tak vo­de, a te­ži­na se vra­ća kroz pet da­na. Pos­to­je i di­je­te u ko­ji­ma se iz­ba­cu­ju po­je­di­ne na­mir­ni­ce. - To su naj­češ­će ug­lji­ko­hi­dra­ti i zna­mo da do­la­zi do po­ras­ta ace­to­na u tje­les­nim te­ku­ći­na­ma i na­ru­ša­va­nja me­ta­bo­liz­ma. To je ka­da di­ja­be­ti­ča­ri uđu u ke­to­aci­do­zu, ko­ja je vr­lo oz­bilj­na kli­nič­ka sli­ka. Jas­no je da te di­je­te ne mo­gu uzi­ma­ti lju­di s po­re­me­ća­jem še­će­ra, di­ja­be­ti­ča­ri, op­će­ni­to lju­di s te­žim bo­les­ti­ma, nas­ta­vi­la je prof. Ka­ti­čić. Pri­je res­trik­tiv­ne di­je­te po­treb­no je po­tra­ži­ti sa­vjet li­ječ­ni­ka. - Pro­mje­na sti­la pre­hra­ne je tip di­je­te ko­ja mo­že po­lu­či­ti us­pjeh, ali ne u tri da­na ne­go na du­ži vre­men­ski pe­ri­od. Mo­ra­mo vo­di­ti ra­ču­na da je dijeta jed­nos­tav­na, da ne mo­ra­te tro­ši­ti pu­no vremena na kom­pli­ci­ra­ne pri­pre­me hra­ne jer će­te iz­gu­bi­ti vo­lju. Uz sva­ku di­je­tu mo­ra­te mis­li­ti i na fi­zič­ko kre­ta­nje. Kad se je­dan­put od­lu­či­te i zna­te što vam je cilj, tre­ba us­tra­ja­ti do kra­ja i nas­ta­vi­ti se zdra­vo hra­ni­ti da ne ule­ti­te u jo-jo efekt i poč­ne­te po­nov­no jes­ti ne­što što ne bis­te smje­li - sa­vje­to­va­la je gas­tro­en­te­ro­lo­gi­nja. U nas­tav­ku ti­je­kom slje­de­ća tri da­na do­no­si­mo ko­men­ta­re spe­ci­ja­lis­ta na naj­poz­na­ti­je svjet­ske di­je­te. ije­kom ove di­je­te mo­že­te jes­ti umje­re­no, a u hra­nu ili na­pit­ke se jed­nom dnev­no uno­si žli­či­ca ci­me­ta, naj­bo­lje u ne­mas­ni jo­gurt ili zo­be­nu ka­šu. Mo­gu­će je i uju­tro na­ta­šte po­pi­ti po­la li­tre vo­de u ko­joj je pro­ku­ha­na žli­či­ca ci­me­ta s me­dom. Po­di­je­li­te pre­hra­nu na tri glav­na obro­ka i dva me­đu­obro­ka, a sva­ka­ko ve­če­raj­te do 18 sa­ti. Nu­tri­ci­oni­os­ti­ca mag. nutr. San­dra Ma­rić Bu­lat pre­po­ru­ču­je da se je­de što vi­še vo­ća i po­vr­ća, ko­je će do­dat­no po­mo­ći da se ak­ti­vi­ra me­ta­bo­li­zam te da poč­ne mr­šav­lje­nje.

mag. nutr. iječ je o di­je­ti po­vre­me­nog ili is­pre­ki­da­nog pos­ta pri ko­joj se dva da­na u tjed­nu pos­ti, a iz­me­đu tih da­na (pre­os­ta­lih pet da­na u tjed­nu) je­de se bez po­seb­nih ogra­ni­če­nja. U da­ne pos­ta že­ne uno­se do 500 kcal, a mu­škar­ci 600 kcal. Auto­ri na­vo­de ka­ko se post ni­je za dje­cu, trud­ni­ce, oso­be ko­je bo­lu­ju od ne­kog po­re­me­ća­ja u pre­hra­ni, dijabetiča­re ti­pa 1 i vit­ke lju­de. Po­vre­me­ni post ne bi tre­bao iz­a­zi­va­ti ne­že­lje­ne po­s­lje­di­ce. Mo­gu se ja­vi­ti gla­vo­bo­lja, osje­ćaj sla­bos­ti, de­hi­dra­ci­ja, pad krv­nog tla­ka i ne­s­vjes­ti­ca, objas­ni­la je mag.nutr. Pe­tra Ore­ško­vić. - Ova dijeta zah­tje­va li­ječ­nič­ki nad­zor. Po­tre­ban je iz­ba­lan­si­ra­ni iz­bor na­mir­ni­ca ka­ko bi se iz­bje­glo po­manj­ka­nje nu­tri­je­na­ta. Gu­bi­tak ki­lo­gra­ma je brz i ova dijeta ni­je do­volj­na za učin­ko­vi­to funk­ci­oni­ra­nje u sva­kod­nv­nim ak­tiv­nos­ti­ma, upo­zo­ri­la je dr. Cr­n­če­vić Or­lić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.